Today ICT Is An Integral Part Of Human Life

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

با توجه به طیف گسترده موضوع کتابخانه که یک سر آن به کتابخانه سنتی و سر دیگر به کتابخانه هوشمند ختم میشود، لازم است در تدوین دروس تخصصی مانند مجموعهسازی و تولید محتوا، سازماندهی، طراحی، مدیریت، بازاریابی و خدماترسانی، این طیف در تدوین سرفصلها لحاظ شود. ماهیت نقش بازاریابی بهعنوانِ امر حیاتی کسبوکار بهطورِ درخورِتوجهی با روند دیجیتالی سازگار شده است. نتیجهای که میتوان از مقایسه یافتههای این سه پژوهش به دست آورد، این است که پرسشهای کتابهای جدیدالتالیف نسبت به پرسشهای کتابهای دینی سالهای قبل فعالتر شده است، اما متن کتابهای جدیدالتالیف و نیز تصاویر نسبت به کتابهای قبلی فعال نشده است. بدین ترتیب، تنها ضریب درگیری با پرسشهای این دوکتاب مطلوب است و ضریب درگیری با متن و تصویر آنها پایین است. سؤال فرعی3-1: میزان به کارگیری شیوه ارائه فعال در تصاویر کتاب هدیههای آسمانی پایه چهارم ابتدایی تا چه حد است؟ در آموزش لینک سازی خارجی باید بگوییم، هنگامی که می خواهید به صورت طبیعی لینک سازی کنید باید به این مورد توجه کامل داشته باشید تا سایتتان دچار پنالتی نشود.

داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. اولین منابع مورد اعتماد مطالب و کانالهای بخش جستحوی گوگل هستند. کلمات کلیدی بکار گرفته شده در عناوین مطالب هم اهمیت ویژه ای دارند. 4. پیشنهاد دیگر کتاب کار به عنوان کتابی جدا از هدیههای آسمانی تألیف نشود، بلکه هر دو کتاب در هم ادغام شوند، تا هم دانش آموز این دو را از هم جدا نداند و هم تصور نکند که کتاب کار فقط برای نقاشی کشیدن است و کتاب هدیههای آسمانی برای مطالعه کردن. بر اساس نتایج تحقیق موسی پور، ضریب درگیری با متن کتابهای دینی دوره ابتدایی پایین تر از حد مطلوب یعنی4/0 است و نشان دهندة این واقعیت است که با آن که کتابهای تعلیمات دینی طی سال های 1380 به بعد تغییرات بسیاری کرده است ولی هنوز متون داستانی و حکایتها حالتی غیرفعال دارد و دانش آموز را به تفکر وا نمی دارد و جای هر گونه تعبیر و تفسیر و نتیجه گیری را از دانش آموز می گیرد.

3. تصاویر کتاب هدیههای آسمانی موجب درگیری دانش آموز با این کتاب نشده و بیشتر در توضیح متن آمده است. یافته­های پژوهش نشان داد که در کتابهای درسی دوره متوسطه فنی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به اخلاق حرفه ای(0/2976) و کمترین آن مربوط به کاربرد فناوری نوین(0/0534) و در بقیه کتابها به ترتیب در مدیریت تولید 0/2955، کارگاه نوآوری و کارآفرینی 0/2316 و الزامات محیط کار 0/1216 بوده است. از طرفی، همکاری، همفکری و تبادل افکار بین این چهار گروه(برنامه ریزان درسی، روانشناسان رشد، متولیان دینی و معلمان)، و از طرف دیگر، تحقیق و پژوهش درباره محتوای کتابها توسط پژوهشگران، روند فعال سازی و اثربخشی محتوای کتابهای دینی را تسهیل و تسریع خواهد کرد. با توجه به نتایج این تحقیق، لازم است برنامهریزان و مؤلفان کتابهای تعلیمات دینی مقطع ابتدایی در متن و تصاویر این دو کتاب تجدید نظر کنند و از مقولههای فعال استفاده نمایند. با گذشت 17 سال از معرفی اولین سامانههای مدیریت یادگیری الکترونیکی، تاکنون حدود ششصد سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی در دنیا عرضه گردیده است که بعضی از این سامانهها تجاری اند. مگر اینکه تصاویر در سایت باشد که نخواهید کاربران در زمان سرچ کردن آن ها را مشاهده کنند.

اگر تصاویر این کتاب روش فراهم کردن فعالیت و عملی را به دانش آموزان القا کند، تصاویر فعال تر خواهد بود؛ مثلا، شب و روز را با تصویر کره یا توپ، یک قطعه چوب صاف و یک حلقه و یک لامپ نشان داد. در این پژوهش برای مشخص کردن مؤلفه­های تربیت حرفه ای از روش کیفی و برای تحلیل کتابهای درسی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از یک طرف محیط سنتی کتابخانه و نظامهای برآمده از آن مانند فهرستنویسی و ردهبندی با چالشهای جدی مواجهاند؛ از سوی دیگر، وب، کتابخانه جدید است و وب­شناس حرفه جدید این قلمرو. «لینک با اعتبار بالا» (High Authority Links) به لینکهایی اشاره دارد که از سایتهایی با اعتبار بالا مانند سایتهای خبری بدست میآیند. این نوع لینکها به supplemental links یا لینک های مکمل معروفند.خرید چند بک لینک ( به دو صفحه مختلف از سایت شما ) از یک وبسایت معتبر ، فوق العاده با ارزش است و به گوگل نشان می دهد که سایت شما از اعتبار خوبی برخوردار بوده که وبسایت معتبری به آن دو یا چند بکلینک داده است. اهمیت انرژی در رشد پایدار جوامع و نقش آن در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان امروزی انکارناپذیر است.