Black Hat Vs White Hat SEO: تفاوت چیست؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

اگر پاسخ شما هیچ چیز است، ابتدا باید از دوره آموزش سئو استفاده کنید. البته اگر از سئو کلاه سیاه استفاده کنید، دیر یا زود گوگل متوجه می شود و سایت شما را جریمه سنگینی می کند! وجود لیست ها به آنها کمک می کند تا موضوع محتوا را بهتر دریافت کرده و همچنین این امکان را به آنها می دهد تا در زمان نیز صرفه جویی کنند. البته صاحبنظران علاوه بر مزایا به معایب کتاب درسی مثل هر مولفة آموزشی دیگر نیز توجه داشتهاند؛ چنانچه به نظر یر (Ur, 1996) استفاده از کتاب درسی مزایا و معایبی دارد: فراهم نمودن زمینة عدم وابستگی فراگیر به معلم؛ راهنمایی و پشتیبانی برای معلم؛ و نیز فراهم نمودن متنها، تکالیف آماده، برنامه تفصیلی و چهارچوب مشخص فعالیتهای مختلف آموزشی نمونههایی از مزایای آن و محدود شدن مطالب به کتاب درسی، نارسایی احتمالی مطالب کتاب، تشابه مطالب کتاب درسی، بیربط بودن موضوعات ارائه شده در کتاب و نداشتن علاقه توسط فراگیر به مطالب کتاب درسی از معایب آن است.

بر اساس چهارچوب فوق این ارزیابی در سه سطح صورت میگیرد: 1) مطالب کتاب، 2) عملکرد مورد انتظار از استفادهکنندگان از کتاب و 3)کارایی کتاب بنابراین، این تحقیق به دنبال یافتن پاسخهایی برای این سؤالات است. با توجه به اهمیت کتاب درسی و نیز شیوة انتخاب آن توسط معلم، این تحقیق با استفاده از یک رویکرد انتقادی به کتب درسی قصد دارد کتاب درسی آموزش زبان انگلیسی، یعنی انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور را در چهارچوب مدل ارائه شده توسط لیتلجان (Littlejohn, 1998) را ارزیابی نماید. برای برونداد و درونداد زبانآموزان نیز نادیده گرفته شده است. است. توزیع فعالیتهای ارتباطی و نیز نقشها، تصادفی است و از الگوی خاصی پیروی نمیکند. در این تحقیق کتاب انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور نوشته محمد علی محمدی و حسن خلیلی که مشتمل بر ده فصل است ارزیابی شد. بررسی پیشینة مطالعات انجام شده در زمینة ارزیابی کتاب درسی در سطوح مختلف و بر اساس چهارچوبهای فوق نشان میدهد که پژوهشگرانی در ایران به بررسی مطالب درسی زبان انگلیسی غالباً در سطح دبیرستان پرداختهاند که میتوان به افرادی مانند تولابی (Toolabi, 2002)، یارمحمدی (1380) عمل صالح (Amalsaleh, 2004)، جهانگرد (Jahangard, 2007)، و رزمجو (Razmjoo, 2002) اشاره نمود. تدریس میشوند. دسته دوم چهارچوبهای دهه 1980 هستند که اصول رویکرد ارتباطی را منعکس مینمایند.

سلسی مورسیا (Daud & Celce-Murcia, 1979)، ویلیامز (Williams, 1979)، شلدون (Sheldon, 1988)، یر (Ur, 1996) و لیتلجان (Littlejohn, 1998) تنها چند نمونه از این سه دسته چهارچوب در حوزه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند که ارزیابیهایی بر اساس آنها انجام شده است. این بررسی نشان داد که چندین چهارچوب برای ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی طی سه دهه گذشته ارائه شده است. در این چهارچوبها مسائلی نظیر اعتبار، توجه به نیازهای زبانآموزان، استفاده عملی از زبان خارجی در کلاس و فعالیتهای گروهی مورد تأکید بودند. وی همچنین اظهار میدارد که «کتاب درسی میتواند اهداف مختلفی را برای معلمان به عنوان منبع اصلی، به مثابه مأخذ مطالب مکمل، به عنوان انگیزه برای فعالیتهای کلاسی و حتی به عنوان خود برنامه درسی» برآورده سازد. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که این کتب دارای نواقص فراوانی هستند، از جمله اینکه مطالب از نظر اهل زبان انگلیسی طبیعی نیستند، صفحهآرایی جذابی ندارند و کاغذ این کتابها کیفیت پایینی دارد، به تمرین در همه چهار مهارت توجه نمیکنند، بخش اصلی مطالب روخوانی و دستور زبان است و نیازهای دانشآموزان را لحاظ نمیکنند.

232) چهار نقش کلیدی کتب درسی در برنامة آموزشی را معرفی مینمایند: اول، «وسیلهای برای تربیت معلم و زبانآموز»؛ دوم، «پشتیبان معلم» که در این صورت از مسئولیت جستجوی مطالب درسی توسط معلم میکاهد؛ سوم، «فراهم کنندة تصویر حتیالامکان کاملی از روند تحول آموزشی» و چهارم «حامی روانی معلم». مطالعات مربوط به کتاب درسی نشان میدهد که برای انتخاب عاملی با چنین درجهای از اهمیت توسط معلم به شیوه انتقادی و در چهارچوبهای مرتبط با این شیوه باید عمل نمود و معلم میتواند سؤالاتی از قبیل اینکه آیا کتب درسی انتخاب شده مطابق با اهداف و روشهای متداول و جدید تدریس زبان هستند؟ بررسی پیشینه همچنین نشان داد که متأسفانه در زمینه بررسی و ارزیابی کتب درسی دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی مطالعهای انجام نشده است و مطالعه حاضر که به ارزیابی یکی از کتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه میپردازد در نوع خود اولین مطالعه در ایران است. اکنون وقت آن است که به Verify/Claimسایت خود بروید. به دلیل تقاضای بالای سایت و فروشگاه اینترنتی برای تولید محتواهایشان میتوان آن شغل را بهصورت دائمی تصور نمود، البته درصورتیکه محتوایی باکیفیت و مناسب تهیه و تولید شود. نوع دیگری از تولید محتوا میتواند در جهت وفادار کردن مشتریها و کاربران قدیمی باشد.