چطور لینک بسازیم؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

سئو تصویر می تواند به اندازه بهینه سازی متن صفحه وب شما مهم باشد. 1. استفادة جوامع اسلامی از دانش اقتصاد موجود سنتی، بیکم و کاست؛ زیرا علم ماهیت واحد و جهانی دارد و اقتصاد نیز علم است، و دانشی به نام اقتصاد اسلامی به صورت مجزا وجود ندارد (مانند الگوی فعلی برخی کشورهای اسلامی). میتوان گفت متون درسی مناسب موجب تحقق بهتر اهداف برنامه درسی، بهعلاوه ایجاد انگیزه بین دانشجویان، ایجاد انگیزه برای مدرسان، افزایش دانش دانشجویان، تسهیل تدریس، کاربرد مناسب محصول آموزشی، فراهم شدن زمینههای پژوهش توسط دانشجویان و غیره میشود. پیغامی (1388) نیز به ارائه دلالتهایی برای رهیافت تلفیقی در طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد اسلامی پرداخته است و این رویکرد را بهتر از تفکیک متنهای درسی به اسلامی و غیر آن بیان کرده است. به هر حال، در این نوع نظامها برای ایجاد درک مشترک از محتوای درس و برقراری شرایط یکسان، ارائه متن درسی مشترک اهمیت زیادی مییابد. مسلما هر مساله ای در جای خودش مهم و تاثیر گذار است و سئو نیز به طور حتم برای یک شخص عادی نمی تواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد ولی برای یک مدیر سایت و فروشگاه اینترنتی مفهوم سکوی پرتاب را می دهد، نبود سئو در فروشگاه اینترنتی یا هر سایت دیگر یعنی شانسی برای برنده شدن و قد علم کردن وجود ندارد.

محتوای یک ماده درسی عبارت است از: دانش سازمان یافته و اندوخته شدة اطلاعات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روشها، مفاهیم، تعمیمها، پدیدهها و مسائل مربوط به همان ماده درسی. 7. تبیین مبانی و اصول اقتصاد اسلامی و ارائة چهارچوبهای دانش اقتصاد اسلامی و استخراج نظریههای اقتصاد اسلامی با پذیرش امکان استفاده از مبانی، اصول، چهارچوبها و نظریههای اقتصاد سنتی در مواردی که با اصول اسلامی منطبق است (مغایر نیست). 4. استفاده از دانش اقتصاد سنتی و ارائه برخی مفاهیم اسلامی در داخل آنها و اصلاح برخی نظریهها؛ مانند حذف نرخ بهره از نظریههای موجود و جایگزینی آن با نرخهایی مانند نرخ بازده، و نرخ سود که ترکیبی صوری (ظاهری) است و تغییر محتوایی چندانی ندارد. 2. استفاده از دانش اقتصاد موجود سنتی و ارائة برخی احکام و قواعد اسلامی و تا حدودی تجربه حکومت اسلامی در زمینه اقتصاد به عنوان بخش مکمل دانش اقتصاد موجود (آنچه امروزه به عنوان دوره اقتصاد مصوب در ایران وجود دارد). ابتدا به توضیح و تعریفی درباره دانش و علم و سپس به دانش موجود میپردازیم. 1. از آنجا که علم ماهیت واحد و جهانی دارد و اقتصاد نیز علم است، باید در جوامع اسلامی عیناً از دانش اقتصاد موجود سنتی استفاده کرد؛ زیرا دانشی به نام اقتصاد اسلامی به صورت مجزا وجود ندارد.

9. کنار گذاشتن دانش اقتصاد موجود و بنا کردن دانش اقتصاد اسلامی جدیدی با پیشفرضها و ساختارهای خاص و الزامات متفاوت؛ زیرا علم موجود اقتصاد سنتی ساخته تفکر مادیگرای غربی است و هیچ تناسبی با تفکر اسلامی ندارد، مانند عقیده میر معزی در مقاله «موضوع علم اقتصاد اسلامی» (1386). البته میتوان رویکرد وی را با توجه به این عبارت: «براساس مبانی اسلامی میتوان به روش جدیدی برای تبیین و پیشبینی رسید»، از نوع رویکرد 10 نیز دانست. همچنین، در برخی کشورها اقتصاد اسلامی، خود، رشتهای دانشگاهی است و در برخی دیگر، زیرشاخههایی از آن مانند بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی، یک رشته دانشگاهی محسوب میشود. 5. شیوة علمی. دانستنیهای مبتنی بر روش خاص مورد قبول در علم که مبنای تشکیل یک شاخه علمی است. بر این اساس، این پرسشنامه در 5 بعد اصلی و 32 سوال و بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت طراحی شد. موضوع گذار به دموکراسی به سال­های پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 برمیگردد که بعد از آن کشورهای دارای نظام استبدادی به دموکراسی تمایل پیدا کردند. حسینی (1387) در بررسی سرفصلها و برنامه درسی دو درس اقتصاد اسلامی در دورههای آموزش دانشگاهی اقتصاد، این سرفصلها را از جهت هدف، ایجاد توان تحلیلی در دانشجو، ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزههای دینی دارای ضعف میداند.

سیدنورانی و تاری (1387) در بررسی سرفصلها و عناوین درس اقتصاد اسلامی در رشته اقتصاد (کارشناسی) عنوان و محتوای دو درس اقتصاد اسلامی دوره دانشگاهی را دارای ضعفهای زیر میدانند : عنوان و محتوا فقهی و تاریخی است و علمی نیست و با دروس عمومی همپوشانی دارد. محتوای رشتهها و دروس آنها توسط یک نظام متمرکز تصویب، و برای اجرا به همه مراکز آموزش عالی ارسال میشود. عزتی (1387) در بررسی الزامات برگزاری دورههای آموزش عالی اقتصاد اسلامی با یک بررسی پرسشنامهای یکی از ضعفهای مهم آموزش اقتصاد اسلامی را ضعف محتوای برخی از دروس اقتصاد اسلامی میداند. ایجاد یک رشته و توسعة آن الزامات مختلفی دارد. سئوکار حرفه ای شدن به طور کلی ربطی به تحصیلات ندارد و حقوق یک سئوکار به توانایی و نمونه کارها و میزان حرفه ای بودنش بستگی دارد که می تواند جایگاه فرد را مشخص کند. پاسخ به مجهولها (اعم از پاسخ به پرسشها، و مسائل و راهحل مشکلات) از ابهامهایی است که در ذهن انسان وجود دارد.