پیجرنک گوگل (Google Pagerank) چیست؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

اگر یک برند بزرگ، یک آژانس سئو استخدام کند، این یک حرکت استراتژیک است که باید از نظر رقبا مخفی بماند. هشت نفر از مصاحبهشوندگان (33 درصد) با نقد این انحصار تأکید نمودند در دوره کارشناسی ارشد و دکتری که هیچ، حتی در دوره کارشناسی هم دادن جزوه به دانشجو توهین به مقام علم و دانشگاه است. کار با وردپرس نیازی به دانستن علم برنامه نویسی ندارد و شما میتوانید به سادگی با آن کار کنید. بنابراین، در تدوین برنامه درسی هم باید این اصل رعایت شود که دانشجو و استاد هر دو در برابر اعمالشان مسؤولند و مسؤولیت وقتی معنا پیدا میکند که آنها اختیار داشته باشند (خرداد 89). علاوه بر این، اصل مشارکت در آموزههای اسلام بارها تکرار شده است. داکرز مجمل این دو فلسفه را بحث تربیت آکادمیک در برابر تربیت حرفهای میداند. به هر حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که آموزش فناوری به برنامه درسی عام (نه حرفهای)تعلق دارد. قبل از تدوین برنامهای درسی برای فناوری، تصمیم گیرندگان برنامه باید تکلیف خود را با دو دیدگاه متضاد مشخص کنند.

این دو دیدگاه؛ یکی آموزش و پرورش برای همه فراگیران و دیگری آموزش فنی و حرفهای برای بخشی از دانشآموزان است. ازطرفِ دیگر، تحقیقات بازار یکی از اصلیترین حوزههایی است که هر فرد بازاریاب باید از آن شناخت کافی داشته باشد. علیآبادی (1391) در مقالهای با عنوان «بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی» اذعان میکند که بازنگری برنامه درسی گرایش تکنولوژی آموزشی به منظور دستیابی به اهدافی، از جمله بررسی برنامه موجود و تعییین واحدهای دروس پیشدانشگاهی، عمومی، اصلی، تخصصی، اختیاری و پیشنیاز هر کدام بوده است. 1993) نیز آموزش سواد فناوری را یک برنامه آموزشی معرفی میکند که به افراد کمک میکند که درک و مهارتی در طراحی، تولید و استفاده از محصولات و سیستم هاو سنجش تناسب اقدامات فناورانه داشته باشند. وی به منظور رسیدن به هدف نخست، برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی، را بررسی کرده و برای رسیدن به هدف دوم به جستجوی کتابخانهای و اینترنتی برای جمعآوری اطلاعات درباره دورههای تحصیلی تکنولوژی آموزشی از دانشگاههای معتبر جهان، نظرسنجی از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته، نظرسنجی از دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی نتایج سمینارهای تکنولوژی آموزشی و بررسی صورتجلسات شورای عالی برنامهریزی پرداخته است.

در نتیجه دستاندرکاران برنامهریزی و استاد، همة دانشجویان را یکسان فرض میکنند و برای همة آنها محتوای یکسانی را انتخاب و سازماندهی می نمایند که با تعداد کمی از آنها تناسب دارد (فرد شماره 14، تیر 89). علت این بیتوجهی نداشتن نگاه آزاد منشانه به اراده انسان است. علاوه بر این، در زمینه منابع موجود و نحوه استفاده از آنها به استادان آموزش داده و انگیزه استفاده از منابع متعدد در استادان مبتکر، خلاق و متعهد تقویت گردد (فرد شماره 20، مرداد 89). در سالهای اخیر دانشگاهها امکان دسترسی به روزآمدترین مجلات و انواع و اقسام نرمافزارها و پایگاههای اطلاعاتی را فراهم آوردهاند. فرجالهی و پورشوقی (1385) در پژوهشی با عنوان «بررسی محتوای کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور» میزان خودآموز بودن این کتاب را با توجه به معیارهای موجود کتب مورد استفاده در نظام آموزش از راه دور بررسی کردند و برای این منظور پرسشنامه 33 سؤالی با مقیاس درجهبندی لیکرت بر روی نمونه 953 نفری از دانشجویان، که کتاب را به عنوان منبع درسی مطالعه کرده بودند، اجرا شد. درباره بهینه سازی یو آر ال ها در مطالب فراوانی صحبت کرده ایم. دانشآموزان باید ماهیت فنّاوری را درک کرده و مسایل ناشی از آنرا ارزیابی کنند. 6-عدم مشارکت دانشجو در انتخاب محتوا: از دیدگاه شش نفر از مصاحبهشوندگان (24 درصد) مشارکت دانشجو در انتخاب محتوا و تعیین روش مطالعه و شیوه ارزیابی آموختهها از پیش فرضهای تحقق جامعه یادگیری است.

به نقـل از: فتـحی واجارگاه و آقازاده، 1385: 13ـ15) کتاب درسی باید دارای این معیارها باشد: 1) ارزش (بار) آموزشی (موضوع درسی، هدف تصریح شده و دانش ارزشمند)؛ 2) شیوه ارائه محتوا (چاپی یا نرمافزاری، و مواد سمعی و بصری)؛ 3) ابعاد تصویرگری (تصاویر، نمودارها و کارهای هنری)؛ 4) جنبههای دسترسی (فهرست محتوا، سرفصلهای اصلی و فرعی، فهرستها و واژهنامه)؛ 5) جنبههای نمایشی (جلد، سرآغاز فصلها و سایر موارد جذابکننده کتاب). با توجه به ارزش مکانی هر گزینه و فراوانی مشاهده شده، رتبه لیکرت آن تعیین گردید. هر بار که یک خط فرمان جدید باز شود، باید محیط مجازی را مجدداً فعالسازی کرد. تحقیق و نظریه خاص در هر یک از حیطههای گفته شده نیز بخش مهمی از این رشته است. بنابراین سیر تکامل رشته نیز باید همسو و همجهت با این روند باشد. 2009)، موضعی که امروزه در برابر این دو شعبگی اتخاذ میتوان نمود، پرورش سواد فناوری است که میتواند نیازهای کار در بازار جهانی رقابتی و تربیت شهروندی را به صورت همزمان تأمین کند. در نظام برنامهریزی درسی آموزش عالی اگرچه تقریباً در مورد حق مشارکت یادگیرنده توافق وجود دارد، اما در عمل این حق به او داده نمیشود تا در تشخیص نیازهای یادگیری خود و اینکه چگونه میتواند آنها را بر طرف کند، نقش اساسی ایفا نماید.