معرفي انواع روش هاي بالا بردن رتبه الكسا

سوال۴۲: برخی از بزرگترین ترندهای سئو در سال جاری را توضیح دهید؟ تیم سئو طلوع، با چندین سال سابقه در این زمینه، بهترین خدمات فروش بک لینک دائمی و قوی را به شما ارائه می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش به کمک رایانه (CAI) در مقایسه با آموزش سنتی بر یادگیری زبانانگلیسی سال دوم دبیرستانها میباشد. گروه مورد بررسی، دانشآموزان رشته معماری بودند و از ابزارهای شبیهساز درکلاس درس استفاده شد که نتایج آن حاکی از تأثیر مطلوب این نرمافزارها در یادگیری دروس بود. فقط روی یک کلمه کلیدی خاص مانور دهید، از کلمات کلیدی مترادف هم استفاده کنید؛ حتی میتوانید روی کلمات کلیدی ترند هم تمرکز کنید. یک سایت وردپرسی برای خودتان بسازید، آن را روی چندین کلمه نه چندان سخت و نه خیلی آسان سئو کنید. نتایج یافتههای پژوهشی که بهرنگی و اسدی (1387) با عنوان همراه سازی نرمافزار مولتی مدیابیلدر با الگوی تدریس استقرای نگاره کلمه برای آموزش زبانانگلیسی پایه اول راهنمایی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که استفاده از نرمافزار مذکور باعث افزایش دایره واژگان، قدرت درک مفاهیم و مهارت در جمله سازی و گرامر، املاء و نوشتن کلمات انگلیسی در مقایسه با گروه کنترل بود.

6. نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که رسانههای آموزشی ارایه منسجم و اثربخش مطالب را برای معلم امکانپذیر میکنند و با تحریک حواس گوناگون زبانآموزان، درک مطالب را برای آنها آسانتر میسازند. 3. رسانهها با اصالت بخشیدن به موضوع درسی، رابطة میان کلاس درس و موقعیتهای زندگی اجتماعی روزمره را برای زبانآموزان ملموستر میسازند. 4. رسانهها با توجه به اینکه سبکهای یادگیری زبانآموزان متفاوت است، نیازهای شنیداری، دیداری فرد به فرد آنها را برآورده میکنند. تعدادی از صاحبنظران، هر نوع استفاده آموزشی از کامپیوتر را که در آن، کامپیوتر به عنوان ابزاری کمکی برای آموزش مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان CAI مینامند، در حالی که بعضی دقیقتر به این مفهوم مینگرند و طراحی دقیق آموزش به کمک کامپیوتر و عوامل وابسته به آن را مد نظر قرار میدهند در این صورت است که یک برنامه CAI خوب طراحی شده، میتواند به یادگیرنده درباره موضوعات درسی آگاهی دهد، تمرینات و تجارب کافی در اختیار فراگیر قرار دهد مرور مهارت­های لازم که برای موفقیت دانشآموزان در درس جدید نیاز است را امکانپذیر سازد، باز خورد مناسب ارایه دهد و پیشرفت فراگیر را بطور مداوم ارزشیابی کند یکی از کاربردهای کامپیوتر نقش مهم آن در آموزش است که از نقاط ضعف نیروی انسانی مانند خستگی، فراموشی و سایر عللی که باعث افت بازده آموزش میشود مبرا هستند و با دقت، سرعت و ویژگیهای منحصر به خود میتوانند نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا نمایند (سعادتمند و همکاران، 1381). هنگام استفاده از کامپیوتر و یادگیری از طریق نرمافزار آموزشی، توجه فراگیران به جای تختة کلاس، معلم و دیگر همکلاسیها جلب صفحه کاری خود میشود و همین امر سبب تمرکز، تفکر و در نهایت عکسالعمل بهتر و سریعتر آنان میشود (بهرنگی و اسدی، 1387). شبیهسازی جالبترین نوع یادگیری توسط رایانه بوده و به فراگیر اجازه میدهد که نقش مهمی در شبیهسازی موقعیتها و شرایط ایفا نماید.

در این وضعیت، دانش پژوه دیگر به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمیکند بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم و با توجه به نقاط ضعف و قوت خویش مسیر یادگیری را تعیین میکند البته بسته به شرایط سنی و ذهنی فراگیر میتوان مسئولیت بیشتر یا کمتری از معلم خواست. البته برخی شرکتها خودشان این نصب را هم برای شما انجام میدهند اما در صورتی که این کار را نکردند هم مشکلی نیست. نتیجة تحقیق نشان داد که توانایی تشخیص مترادف و متضادها و کلمات مرکب توسط کسانی که از این طریق آموزش دیدهاند به صورتی معنیدار افزایش داشته است. در صورتی که روش های دیگری را می شناسید که میتوانند باعث کاهش رتبه سایت شما در الکسا شوند به ما و خوانندگان این مقاله معرفی کنید. استفاده از کلمات کلیدی درون برچسبهای Bold و یا Strong باعث می شود که آنها از بقیه متن صفحه متمایز گردند و اصطلاحآ تاکید و وزن بیشتری برای آنها محسوب شود و این امر ممکن است در تعیین رنکینگ صفحه موثر باشد ولی میزان تاثیر آن اندک است. بدین ترتیب کامپیوتر با طرح پیشنهادی در هر مرحله از تعلیم، فراگیر را به مرحله بعدی یا حتی توقف او در مرحله فعلی محدود میکند. یک گروه به عنوان گروه کنترل با روش سنتی آموزش داده شد و یک گروه به عنوان گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل یعنی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری زبان انگلیسی قرار گرفت.

در مجموع میتوان نتیجه گرفت که این نکته مورد اجماع نسبی است که نرمافزارهای چندرسانهای در آموزش برای تشویق مهارتهای یادگیری بلندمدت و مستقل و «قابلیت فوق متنی فضای شبکهای، مجالی برای فراگیران فراهم ساخته است، تا فعالانه دانش به وجود آورند (عطاران، 1381: ص37). در پژوهشی که عباسی و همکارانش(1388) با عنوان مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبانانگلیسی دانشآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران انجام دادند به این نتیجه رسیدندکه نقش عوامل فرهنگی اجتماعی، فردی و آموزشی بیش از سطح متوسط است و عوامل نظام آوایی، واژگان زبان فارسی و دستور زبان فارسی تأثیر چندانی در مشکلات یاددهی یادگیری درس زبانانگلیسی در دورة متوسطه نداشته است. از آن جا که یادگیری به کمک رایانه مستلزم داشتن پیش زمینه درباره چگونگی کار با رایانه، آَشنایی با محیط word و استفاده از امکانات آن، نحوه ارایه مطالب با استفاده از power point، چگونگی کار با اینترنت و نرمافزارهای مختلف و نحوه ارسال پست الکترونیکی و چندین مهارت دیگر فناورانه ارتباطی میباشد، لذا پنج جلسه به آموزش گروه آزمایش دراین زمینهها اختصاص یافت و سپس به آموزش زبانانگلیسی پرداخته شد. امروزه با ورود فناوریهای نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیر پذیری آنها از فرهنگ های جهانی و غیر بومی، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند.