سئو سایت – آپسئو

بک لینک (Backlink) چیست و تاثیری در سئو دارد؟ در این بخش، ابتدا رابطة بین پارامترهای تولیدی و آکوستیکیِ واکهها در چهارچوب نظریة ذرهای گفتار و قواعد ششگانۀ پیکت (1999) بررسی و نشان داده شده است که چگونه تغییر در فضای هندسی حفرۀ دهان (در اثر تغییر وضعیت زبان یا شکل لبها) باعث تغییر در ساخت سازهای فرکانس سیگنالِ واکهها میشود. بحث دیگری که دربارۀ واکهها مطرح است و مؤلف به آن توجه کرده است، تغییر الگوی توزیع واکهها در فضای واکهای به صورت تابعی از بافت نوایی است. 1984) با استفاده از پارامتر زمان شروع واک، فضای آکوستیکی مشخصههای حنجره برای انفجاریهای فارسی را به سه ناحیۀ آوایی شامل انفجاریهای واکدار، نادمیدة بیواک و دمیدة بیواک، اِفراز تقسیم و دربارة چگونگی نگاشت این تقابل سهگانه به یک تقابل دوگانِۀ واجی (از نظر واکداری ـ بیواکی یا دمیدگی) بحث کرده است. در بخش مربوط به همخوانهای انفجاری زبان فارسی، مؤلف در چهارچوب واجشناسی نظری و آزمایشگاهی، به بحث دربارۀ مشخصههای حنجره، یعنی واکداری و گستردگی چاکنایی، در جایگاههای واجی مختلف و موضع تمایزدهندگی آنها پرداخته است. در بخش مربوط به دیرکرد قلة هجا، مؤلف در پی آن است که نشان دهد ساخت نواختی کلماتِ حاوی پیبست (ازجمله پیبستِ کسرة اضافه)، مانند «تابِ» یا «تابةِ» با کلمات فاقد پیبست، مانند «تاب» و «تابه» متفاوت است؛ به این معنی که در کلماتِ حاوی پیبست، قله با تأخیر نسبت به هجای تکیهبر واقع میشود، ولی در کلماتِ فاقد پیبست، با تکیة پایانی، قلة H منطبق بر هجای تکیهبر است.

وی در ادامه با اشاره به مثالهایی از کشش جبرانی در زبان فارسی، کشش واکه را عامل اصلی برجستگی کلماتی چون «بعد» از «بد» و «شهر» از «شر» دانسته است؛ اما این مقایسه در اساس سؤالبرانگیز است. برای مثال، مقایسۀ دو زبان فارسی و فرانسوی نشان میدهد که در زبان فرانسوی، انفجاریهای واکدار با مقادیر ویاُتی منفی (پیشواکداری) و انفجاریهای بیواک با ویاُتی صفر یا نزدیک به صفر (ویاُتی مثبتِ کم) ظاهر میشوند (در زبان فرانسوی، انفجاری دمیدة بیواک وجود ندارد)؛ در حالیکه در زبان فارسی مقدار ویاُتی برای انفجاریهای واکدار، مثبتِ نزدیک به صفر و برای انفجاریهای بیواک نادمیده و دمیده به ترتیب مثبتِ کم و مثبتِ زیاد است. تغییرات طیف فرکانسی واکهها به صورت تابعی از خیشومیشدگی یا فعالیت دریچۀ نرمکام بحث شده است. این روش از نشانهگذاری کار، تجزیهوتحلیل اطلاعات سایت را برای موتورهای جستجو خیلی سادهتر و مؤثرتر کرده و موتورهای جستجو قادر خواهند بود نتایجی را که مرتبط با سؤال جستجو شده کاربر باشد به نمایش بگذارند.

برای اینکار به لینک زیر که ابزاری از سرچ کنسول گوگل است مراجعه کنید و لینک سایتتان را وارد کنید و گزارش دریافتی را مطالعه کنید، اگر ایرادی وجود داشته باشد به شما گوشزد خواهد شد. با وجود توضیحات کامل مؤلف دربارۀ تقابل واکداری ـ بیواکیِ انفجاریهای فارسی، جای یک مبحث در این بخش خالی بهنظر میرسد و آن بررسی تطبیقی دادههای فارسی با زبانهای دیگر است. ، مطابق با استدلالهای مؤلف و همچنین استدلالهای ثمره (1378) و حقشناس (1370)، بهدلیل توزیع ناقص، موضع غیرواجی دارند و واجگونه /v/ در نظر گرفته میشود. با سلام در آخرین ویدیو قرار بود در ادامه قالب اضافه کنید اما ویدیو ها تمام شد ؟ پیشنهاد میشود بازنمودی دوبُعدی از پیوستار مقادیر ویاُتی (محور Y) برای مقولههای واکدار، بیواک دمیده و بیواک نادمیده (محور X) ارائه و جایگاه همخوانهای انفجاری زبانهای مختلف (از جمله فارسی)، در قالب یک مقایسۀ کلی، بر روی آن مشخص شود.

مؤلف میتواند یافتههای خود دربارۀ تقابل واجی/ آواییِ انفجاریهای واکدار و بیواک زبان فارسی را با یافتههای بهدست آمده از زبانهای دیگر مقایسه و از این طریق جایگاه زبان فارسی را از نظر ردهشناسی تقابل واکداری ـ دمیدگیِ همخوانهای انفجاری مشخص کند. وی با استدلالهایی روشن و قانعکننده، گستردگی چاکنایی را مشخصۀ تمایزدهندۀ همخوانهای انفجاری زبان فارسی در نظر گرفته است. در نتیجه نمی توان گفت که هر چه تعداد بک لینک ها در سایت شما بیشتر باشد سئو شما رو به بهبود خواهد رفت و باید به کیفیت و کاربرد پذیری آن بک لینک برای بهبود سئو سایت توجه نمود. این مورد رو به طور تجربی مکرراً تجربه کردیم، بهتر هستش مطالب خودتان را به بخشهای کوتاه تبدیل کنید و برای هر بخش یک عنوان مجزا و شامل کلمات کلیدی تعریف کنید و این عناوین را درون تگهای H قرار بدید. این مسئله که همخوانهای چاکنایی و غلت، رفتارهای واجی مشابه دارند و به یک طبقة واجیِ واحد متعلق هستند، کاملاً قابل دفاع است.برای مثال، در زبان فارسی، یکی از رایجترین راهکارها برای جلوگیری از التقای واکهها، درج یکی از همخوانهای چاکنایی /// و /h/ یا همخوانهای غلت /j/ و /w/ است (صادقی، 1380). این الگوی توزیعی مؤید رفتار واجی مشابه این همخوانهاست.