خود را جای خواننده بگذارید

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

متأسفانه، انجام سئو و بهینه سازی با مجموعه ای از چالش های خاص خود همراه است.برای مثال ، شما باید یک تیم سئو داخلی استخدام کنید و بدون اطمینان از موفقیت سئو، مبلغ هنگفتی را برای حقوق و مزایای دیگر خرج کنید. قابلیت های محتوای صوتی و تصویری سرعت و دسترسی آسان تری به مخاطبان برای انتقال اطلاعات و یادگیری می دهد پس موتورهای جستجو مثل گوگل هم آن را در اولویت قرار میدهد. قرارگرفتن دانشجویان در محیط نامساعد و سکونت آنان در محیطهای حاشیهنشین و محلات فقیرنشین، که نرخ بالای کجرفتاری و بزهکاری در آنجا وجود دارد، از عواملی بود که مشارکتکنندگانی که خانههای دانشجویی داشتند، بارها از آن نام میبردند. فشار واردشده بر زیست جهان دانشجویان غیربومی، آنها را در حلقۀ عادتهای جدیدی برای برخورد با جهان جدید دانشگاه و دانشجو وارد میکند که تا پیش از آن زمان برای آنها ناشناخته بود؛ بنابراین، عادتوارۀ دانشجویان غیربومی از مفاهیمی همچون ناهنجاریهای زندگی دانشجویی، حضور در محیط ناسالم و روابط مخاطرهآمیز تشکیل میشود؛ عادتوارۀ جدیدی که علاوه بر تغییرات زیست جهان آنها بهعلت دورشدن از خانواده و کاهش حمایتها و مراقبتهای والدین بهگونۀ جدیدی از نو شکل میگیرد؛ بنابراین، عادتوارۀ دانشجویان غیربومی- که شرایط جدید زندگی دانشجویی به دور از خانواده، آنها را ناخواسته متکی به خود و مستقل رشد میدهد- با عضویت در حلقههای رفاقتی پرمخاطره و سکونت و حضور در محیطهای نامساعد، آنها را به سمت مصرف سیگار سوق میدهد.

عادتوارۀ جدید شکلگرفته در دانشجویان غیربومی برخلاف زمان حضور در محیط خانواده، تابوبودن مصرف سیگار را برای آنان میشکند و موجب میشود یکی از راههای سازگاری با ناهنجاریهای زندگی دانشجویی، ضعفهای خدمات رفاهی دانشگاه، روابط مخاطرهآمیز، فشار درسی، حضور در محیط ناسالم و ضعف مهارت ارتباطی والدین را مصرف سیگار و استعمال آن بدانند. درنهایت، هفت مقولۀ اصلی از تجزیهوتحلیل یافتهها ساخته شد که عبارت است از: منش و کنش مشترک، ضعف خدمات رفاهی دانشگاه، ناهنجاریهای زندگی دانشجویی، فشار درسی، روابط مخاطرهآمیز، ضعف مهارت ارتباطی والدین و حضور در محیط ناسالم. درحقیقت، این مقولۀ نهایی به وضعیتی اشاره دارد که عوامل تشدیدکنندۀ فشار و نارضایتی، همچنان وجود دارد و روی هم انباشته نیز میشود و هیچ راه حلی برای کاستن از این فشارها در اختیار دانشجو نیست؛ بهویژه اینکه بخش عمدهای از این عوامل، جنبۀ ساختاری دارد و از کنترل فرد خارج است. دادههای حاصل از مصاحبهها با استفاده از کدگذاری نظری تجزیهوتحلیل شد و پس از چندینبار، مرور مفاهیم و مقولات، پالایش، یکپارچهسازی، تلفیق و ترکیب مقولات، درنهایت، مقولۀ نهایی «نارضایتی انباشتی» کشف شد که هفت مقولۀ دیگر را پوشش میدهد. قواعد و ارزشهایی که با فرایند اجتماعی دانشگاهی به دانشجویان تحمیل میشود و فرهنگ خاص دانشگاهی که برای پیروی دانشجویان از آن تجویز میشود، دستبهدست هم میدهد تا دانشجویان غیربومی را دچار جهان زندگی روزانهای کند که با زیست جهان پیشین آنها متفاوت است؛ جهانی که آنها تصور میکنند بدیهی است و فقط باید براساس قواعد وضعشده عمل کنند.

خانواده، محیطی است که هر فرد، سالهای زیادی را در آن در کنار عزیزان خود سپری میکند و علاقه و مهر بین اعضا سبب میشود افراد در هر سنی، بهویژه دوران دانشجویی با همۀ سختیها، خود را نیازمند پشتیبانی و دلگرمی والدین بدانند. بداهت موضوع و نوع روش استفادهشده برای آن از عواملی بود که دسترسی به منابع را دشوار میکرد؛ بهگونهای که در برخی مواقع دربارۀ آن، متنی به فارسی موجود نبود. اگر چه داستان فیلم در یک هتل مجلل در نیویورک می گذرد اما در واقع اکثر فیلمبرداری آن در لندن انجام شده است. به زبان ساده رنک الکسا یا رتبه الکسا میزان محبوبیت یک وب سایت را مشخص می کند. بسیاری از دانشگاهها برای تأمین خوابگاه پذیرفتهشدگان، ظرفیت اتاقها را بیشتر از گنجایش واقعی آن افزایش میدهند و همین امر موجب میشود کیفیت، قربانی کمیت شود. تعامل با موضوعاتی که به حریم خصوصی افراد نزدیک است، بهعلت حساسیتهای آن از دشوارترین بخشهای پژوهش بود. قرارگرفتن دانشجو در محیطی که همواره، تهیۀ سیگار و یا مواد مخدر و دسترسی به آن، بهآسانی امکانپذیر است، موجب سوقدادن او به سمت مصرف سیگار میشود. «حمایت و مراقبت خانواده وقتی راه دوری و توی یه شهر دیگه، خیلی برای آدم مهمه و باعث دلگرمی و امیدت میشه؛ ولی وقتی مثل خانوادۀ من و امثال من رو داشته باشی که زوری هرازگاهی یه سراغی بگیرن و اصلاً سعی نکنن تو رو حمایت کنن، تشویق کنن، تعریف کنن ازت، هوات رو داشته باشن و پشتت بهشون قرص نباشه، بهشدت زندگی سخت میگذره و این غم دلتنگی و بیاعتنایی خانواده، تو رو سمت مصرف سیگار و حتی مواد مخدر هدایت میکنه».

نوجوانان و جوانان، همواره در هر شرایطی قرار داشته باشند، به حمایت و مراقبت والدین خود نیاز دارند. اما ما اصرارمان این است که مطابق مصوبه سند حمایت از ساماندهی پیامرسان های بومی، سازوکار دقیقتری برای پیامرسان های داخلی برای حضور در رسانه ملی تعیین شود. درمجموع، بنا بر گفتههای مشارکتکنندگان میتوان پیشنهاد داد برای کاهش تعداد دانشجویان سیگاری، بهویژه غیربومیها، دانشگاهها باید بکوشند با استفاده از متخصصان و مدیران کارآمد گروههای مختلف تحصیلی، برنامههای متنوع و همسو با علایق و سلایق دانشجویان را تدارک ببینند و به گذراندن وقت دانشجویان در دانشگاه بهصورت مثبت اقدام کنند. است. خانوادهها نیز باید آموزشهای لازم، مانند مهارتهای فرزندپروری، مهارتهای اجتماعی و زندگی را برای برقرارکردن ارتباط با فرزندان، بهویژه نوجوانان و جوانان بیاموزند تا پیوند عاطفی، که موجب دلگرمی، امید، احساس مفیدبودن و تعلق میشود، آنها را در مقابل ناملایمات نگه دارد. همچنین، اسباب نارضایتی، ابعاد متعددی از زندگی را دربرمیگیرد و موجب میشود از وضع موجود ناراضی باشد و در حکم کنشگری منفعل قرار گیرد؛ تا جایی که به رفتارهای خلاف عرف رو بیاورد. هر گونه اختلال در این روابط، موجب سختشدن شرایط دانشجو در شهر غریب میشود و احساس طردشدگی، بیکفایتی و بیارزشی برای خانواده در درونش شکل میگیرد و میتواند زمینهساز مصرف سیگار شود.