• خانه
  • وبلاگ
  • خرید بک لینک قوی و دائمی❤️ [پلنهای شتابدهنده 2021 در گوگل]

خرید بک لینک قوی و دائمی❤️ [پلنهای شتابدهنده 2021 در گوگل]

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

، متوجه اهمیت سئو در کسب و کارمان نیز می شویم. شبکه های توزیع محتوا سبب افزایش سرعت بارگذاری سایت برای کاربرهای مختلف می شود و همچنین باعث افزایش محافظت از سایت در برابر حملات اینترنتی و مخرب خواهد شد. جهت تحلیل استنباطی و بررسی فرضیه پژوهش بعد از بررسی پیش فرضهای پژوهش و برقراری مفروضها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که خلاصه نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است. در آموزش، نسبتی میان چهار عنصر یا رکن برقرار میشود که عبارتاند از آموزشدهنده، آموزشگیرنده، محتوای آموزش و روش آموزشی که البته رکن چهارم برخلاف ارکان سهگانه دیگر واقعیت مستقل عینی نداشته، بلکه تابعی از چگونگی نسبت میان آن سه است. سیستمهای آنلاینی وجود دارند که به شما خدمات برگزاری وبینار یا کلاس آنلاین را میدهند و به ازای مبالغ بسیار کمی به نسبت کلاسهای حضوری دریافت میکنند. این عناصر عبارتاند از ویژگیهای معیار هر یک از اجزاء منظومه، همسویی آنها با اهداف و سازگاری درونی آنها با یکدیگر؛ به گونهای که اختلال و یا کاستی هریک از آنها نسبت به سه محور یاد شده در افت کمی و کیفی بازده آموزشی بسیار تأثیرگذار است.

در تحلیل راهبرد آموزشی توجه به شیوه و سبک بسیار با اهمیت است؛ زیرا شیوه و سبک تطبیق و پیادهسازی همان راهبرد آموزشی است. در تعریف راهبرد آموزشی گفته شده است: «مجموعهای از اقدامات و ابزارهایی است که آموزشدهنده به کار گرفته تا آموزشگیرنده را برخوردار از تواناییهای آموزشی برنامهریزی شده و نیز تحقق اهداف تربیتی او بنماید» (علی عطیة، 2006: 56). همانطور که از این تعریف نمایان است راهبرد یا استراتژی آموزشی خط سیر رساننده به هدف بوده و گامهای اساسی که مدرس در پدید آوردن اهداف آن را میپیماید، محسوب میشود. نبود منابع آموزشی کافی برای کار با سیستم. این مرحله یک گام مهم است که باعث می شود مطمئن باشید که سایت شما تمام وقت و با راندمان بالا کار می کند. به عنوان مثال ، شکی نیست که افراد وب سایتهای زیبا و حاوی اطلاعات با کیفیت را ترجیح می دهند. در این زمینه حسینی و عرفان­منش (1393) نیز عوامل ایجادکننده احساسات منفی را در چهار گروه مربوط به منابع اطلاعاتی، عوامل مربوط به رایانه، اینترنت و پایگاه­های اطلاعاتی، عوامل کتابخانه­ای و عوامل مربوط به فرایند جستجوی اطلاعات گزارش کردند که بر نتایج فرایند اطلاع­جویی تأثیر گذارند.

3. نفیسه فارغزاده (1385) نیز در پژوهش خود با عنوان «نقش فناوری اطلاعات در توزیع و نشر کتاب درسی و بررسی استانداردهای تولید محتوای الکترونیک»، به نبود بسترهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیک اشاره کرده است. به طور کلی، دانشجویان علوم انسانی نسبت به گروههای دیگر کمتر از کتاب الکترونیکی استفاده میکنند و کتاب چاپی را بر نوع الکترونیکی آن ترجیح میدهند و کمتر به ارزشهای افزودهای از قبیل قابلیت جستجو اهمیت میدهند. منابع آموزشی به ویژه کتابهای تألیفی برای دروس مربوط به آموزش زبان عربی اعم از آموزشدهنده مهارتها و دانشهای زبانی و نیز منابع فراهم آمده برای دانشجویان همین رشته (زبان و ادبیات عربی و گرایشهای آن) و نیز سایر رشتههای نیازمند به فراگیری این زبان (همچون رشتههای الهیات و معارف اسلامی، حقوق، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ اسلام، مطالعات جهانی) و برخی رشتههای تازه تأسیس دیگر، با وجود تلاش پدیدآورندگان آنها برای برطرف کردن نیاز به منابع و کتابهای مورد استفاده در تدریس از ضعفهای گوناگون روش، شکل، محتوا، انسجام و هدفمندی تهی نیست. برای مثال کتابهایی با عنوان متون نظم و نثر هرچند نگاه تاریخ ادبیات بر آن غلبه دارد، اما جزء کتابهای آموزش مهارت خواندن و فهم از طریق آن محسوب میشوند.

در این شیوه که هنوز هم در بسیاری از مراکز آموزشی استفاده میشود صرفاً مهارت خواندن و فهم از طریق آن و در درجه پایینتری مهارت نوشتن به معنی انشاء مورد آموزش قرار میگیرد. مهارتهای چهارگانه شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن در این کتابها اغلب به صورت مجزا و یا ترکیبی آموزش داده میشود. در منابع آموزشی تولید شده با این رویکرد اصولاً توجهی به آموزش دیگر مهارتهای زبانی و یا چگونگی آموزش زبان دوم نشده است و اغلب با این پیشفرض که استفادهکنندگان اهل آن زباناند، تألیف شده است. همانطور که نتایج جدول 1 نشان میدهد، میانگین نمرههای پیشرفت تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش 10/12 و انحراف معیار آن 91/0 و میانگین نمرههای یادگیری آزمودنیهای گروه کنترل 10/8 و انحراف معیار آن 12/2 است. جدول1، میانگین و انحراف معیار برای نمرههای پس آزمون آزمودنیها در یادگیری در دو گروه کنترل و آزمایش پس از حذف نتایج پیش آزمون را نشان میدهد. با توجه به آمارههای توصیفی میانگین نمرههای گروه آزمایش 4 نمره بیشتر از میانگین نمرههای یادگیری گروه کنترل است. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (آموزش با کتاب الکترونیکی ) و گروه گواه (کنترل) در معرض آموزش سنتی (آموزش با کتاب چاپی) قرار گرفتند. هرچند پدیدآورندگان این آثار خود به دلیل ناآشنایی به فنون تدریس توجه کافی به اینکه کدام مهارت و به چه شیوهای آن را آموزش میدهند، نداشته باشند، اما این امر کتاب و اثر آنها را از دایره بررسی نسبت آنها با اهداف آموزش مهارتی زبان خارج نمیکند.