منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • تأثیر افزایش بازدیدکننده گوگل بر سئوی سایت

تأثیر افزایش بازدیدکننده گوگل بر سئوی سایت

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

مثلا اگر Google را در بالای لیست ببینید متوجه این خواهید شد که آنها بیشتر از سئو یا تبلیغات گوگل ادز استفاده کرده اند. SEMrush یکی از بهترین ابزارهای افزایش ترافیک ارگانیک سایت می باشد که به شما یک نمای کلی از کلمات کلیدی مربوط به رتبه بندی رقبای شما ، میزان ترافیکی که به سایت آن ها روانه شده است و حتی لینکی در اختیار شما قرار می دهد برای بررسی صفحه رتبه بندی گوگل. بخش سوم دو قسمت است یکی انواع محتوا که بر اساس نیازسنجی و اهداف تعیین میگردد و دیگری عناصر مورد نیاز محتوای کتاب آموزشی است. ریتشاردز (2001) در تطویر المناهج اللغویة به بررسی مواد آموزشی به عنوان یکی از عناصر برنامۀ درسی پرداخته است. در این روش نگارنده بر اساس ادبیات نظری موجود در پژوهشهای آموزش زبان خارجی، مهمترین مبانی تألیف کتاب آموزش مکالمۀ زبان عربی را در زمینۀ چهارچوب نیازسنجی، رویکرد اهداف، نوع محتوا و عناصر آن و ویژگیهای تمارین کتاب بررسی میکند؛ در این بررسی نمونههایی از کتابها یا بستههای آموزش مهارتهای زبان عربی هم ذکر شده است. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ(81/ 0) محاسبه شد.

2. قواعد آوا/واجشناسی زبان فارسی: واکههای فارسی (آغاز/پایان یا وسط هجا)، صداهای حرف «و» و مانند آن. 3. واژهها: واژههای فارسی در زبانهای دیگر، واژههای زبانهای دیگر در فارسی، واژههای ادبی و فارسی. از سویی دیگر، ارتباط نکتۀ دستوری با محتوای درس نیز نشاندهندۀ میزان تکرار آن نکته در درس است. اهمیت و سیطره کتاب آموزشی در آموزش زبان خارجی به حدی است که غالباً روش تدریس مدرس چیزی خارج از اهداف کتاب، روش ارائه محتوا و تمرینات آن نیست. از این رو، رعایت ترتیب نکتههای دستوری در درسها، یکی از معیارهای مهم در ارزیابی وضعیت آموزش دستور در منابع آموزشی است. سازمان حفاظتی به منظور ارتقای نگرش حفاظتی کارکنان و یا جامعه هدف خود از ابزار تبلیغات استفاده میکند. خب مسلما میدانید که تبلیغات بنری یکی از روش های افزایش بازدید سایت است. در کتاب اول آزوفا، فارسیآموز فرصتهای بسیاری دارد تا نکتۀ دستوری درس را در بافتهای مختلف تولید کند و بافتهای طبیعی را مشاهده و پیش از تولید، آن نکته را در بافتهای مختلف درک کند و تشخیص بدهد.

همانطور که داشتن دانش پیشین از یک مفهوم، در یادگیری حائز اهمیت است، تکرار یک نکته در بافتهای مختلف و از طریق مهارتهای متعدد و متفاوت نیز به امر یادگیری کمک میکند. در پژوهش فوزان معیارهای جزئی تألیف کتاب آموزشی مهارتهای زبانی عربی از معیارهای شکلی تا معیارهای محتوایی ارائه شده است. ، محتوای کتاب (از نظر واژگان، ترکیبات نحوی، گفتگوها، متون و مهارتهای زبانی)، از نظر تمرینات زبانی (تمرینات الگومدار، تمرینات معنایی یا معنا، تمرینات ارتباطی) نقد کردهاند. مثلا وقتی کسی آدرس دامنه سایت شما رو در آدرس بار تایپ میکنه و یا روی لینک شما در یکی از منابع کلیک میکنه در واقع به صورت مستقیم وارد سایت شما میشه. و یکی از این ارزش ها، تعداد بک لینک سایت شما در سایت های دیگر می باشد. در پژوهش محسنینژاد نیز بر اساس الگوی گرفته شده از اصول ارائه شده در پژوهش فوزان دو کتاب وی بررسی و نقد شده است. اینکه به عنوان مثال رویکرد و الگوی نیازسنجی کتاب و یا رویکرد کلی کتاب در انتخاب اهداف و سیلابس چگونه باشد. این امر نشاندهندۀ این است که رویکرد آموزش دستور در این کتاب کاربردی نیست. واقعیت این است که شما میتوانید سرچ گوگل کاربران مختلف و بازدید آنها از سایت خود را شبیهسازی کنید تا در نظر گوگل محبوب و معتبر جلوه کنید.

در ارائه این مبانی از متون اصلی برنامهریزی درسی زبان انگلیسی استفاده شده است و تلاش شده است که مبانی ذکر شده با نمونههایی از کتابهای عربی شرح داده شود. بر این اساس تفاوت این پژوهش با پژوهشهای ذکر شده این است که نه به ارائه اصول جزئی شکلی و محتوایی طراحی کتاب و نه اصول انتخاب محتوا بلکه به ارائه مبانی رویکردی و کلی برای طراحی کتاب آموزش مکالمه عربی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که کتاب اول آزوفا رویکردی دستورمحور دارد و در آن فضای بسیاری به آموزش دستور و تقویت آن اختصاص یافته است، اما در این کتاب میان بخش آموزش دستور و دیگر بخشها اعم از خواندن و نوشتن تعامل وجود ندارد. به طور خلاصه ما باید کاری کنیم که وب سایت ما در نتایج کلمات کلیدی بیشتری رتبه بالا بگیره و ورودی های وبسایت مون از یک موتور جستجو مثل گوگل افزایش پیدا کنه. حالا که با تعدادی از روشهای افزایش ترافیک سایت آشنا شدید، حتماً متوجه شدهاید که افزایش بازدیدها از منابع مختلفی میتواند انجام گیرد.