بخش وبلاگ زنده و جاری است

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

1. تدوین استراتژی سئو. با واگذاری ارزشیابی کار فراگیر به کامپیوتر، معلم اکنون بیشتر شبیه تکنولوژیست آموزشی عمل میکند که با استفاده از نرمافزارهای چند رسانهای ویژه تهیه برنامههای آموزشی، بیشتر به تولید و تدوین برنامههای درسی خود میپردازد (صیف و بیرانوند، 1388). آموزش به کمک رایانه با قابلیت چند رسانهای میتواند حواس گوناگون را همزمان در فرآیند تجربة چند حسی به کار گیرد و برای افراد با ویژگیهای متفاوت، محیط مطلوب یادگیری ایجاد نماید (عالمی، 1379) بطوریکه 75 درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری وبه وسیله حس بینایی انجام خواهد شد. گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است آنچه تلقی از نظام های نوین آموزشی را به عنوان یک تکنولوژی مدرن آموزشی و نه به عنوان یک چالش در نظامی آموزشی به ما میشناساند، تأثیرات این فناوریها در به کارگیری وسائل کمک آموزشی در کلاس درس برای قوت بخشیدن به یادگیری فراگیران است که در تحقیقات مکرر به اثبات رسیده است(صیف و بیرانوند، 1388). با کاربرد کامپیوتر در آموزش، برنامه درسی با شرایط و ویژگیهای فراگیر تنظیم میشود و مشکل تفاوتهای فردی که از دیرباز در تعلیم و تربیت مطرح بوده کاهش مییابد بدین معنی که اگر در آموزشهای سنتی معلمان فرصت کافی برای شناخت دانشآموزان و کار کردن انفرادی با آنها را ندارند، کامپیوتر میتواند فرصتها و تجارب یادگیری متفاوت و متنوعی در اختیار فراگیران قرار دهد.

کار تولید محتوا خلق و ایجاد متن ها، تصاویر، صدا ها و پیام هایی است که با یک سری از آدم ها ارتباط برقرار میکند. نیاز به دانستن جزئیات کلیدی (شواهد، توضیحات و نمونهها) که از آن ایدهها پشتیبانی میکنند پس تمام این ایده ها ودانش تبدیل به محتوا برای وب سایت شماست. 2. در آموزش سئو محتوا به اهمیت کلمات کلیدی پی بردهاید. وقتی سایتی با یک عبارت کلیدی خاص در رتبه یک گوگل است، از فاکتورهای مختلف گوگل عبور کرده تا به رتبه یک رسیده است. بنابراین باعث بهبود سئو و افزایش رتبه سایت در گوگل میشود. 2007) تحقیقی در زمینة عوامل مؤثر در یادگیری زبانانگلیسی انجام داد. نتایج یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به کمک رایانه بر یادگیری زبانانگلیسی (دستور و ساختار جملات، مهارتهای نوشتاری، درک مطلب و لغات و اصطلاحات) مؤثر است. در پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی از جنبههای دستور و ساختار جملات، مهارتهای نوشتاری، درک مطلب و لغات و اصطلاحات مورد بحث قرار میگیرد. نتیجه میشود آموزش به کمک رایانه در یادگیری مهارت دستور و ساختار جملات زبان انگلیسی مؤثر بوده است. در پژوهشی که عباسی و همکارانش(1388) با عنوان مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبانانگلیسی دانشآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران انجام دادند به این نتیجه رسیدندکه نقش عوامل فرهنگی اجتماعی، فردی و آموزشی بیش از سطح متوسط است و عوامل نظام آوایی، واژگان زبان فارسی و دستور زبان فارسی تأثیر چندانی در مشکلات یاددهی یادگیری درس زبانانگلیسی در دورة متوسطه نداشته است.

نتایج پژوهشی که عباسی و همکارانش، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سطح متوسط از مشکلات یاددهی یادگیری درس زبانانگلیسی در دورة متوسطه است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش به کمک رایانه (CAI) در مقایسه با آموزش سنتی بر یادگیری زبانانگلیسی سال دوم دبیرستانها میباشد. در این وضعیت، دانش پژوه دیگر به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمیکند بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم و با توجه به نقاط ضعف و قوت خویش مسیر یادگیری را تعیین میکند البته بسته به شرایط سنی و ذهنی فراگیر میتوان مسئولیت بیشتر یا کمتری از معلم خواست. 4. رسانهها با توجه به اینکه سبکهای یادگیری زبانآموزان متفاوت است، نیازهای شنیداری، دیداری فرد به فرد آنها را برآورده میکنند. اینکه چه اقداماتی انجام داده است. CAI نامیده میشود اگر چه CAI مفهوم جدیدی نیست و ریشههای آن حداقل به 40 سال پیش که ماشینهای آموزشی نامیده میشد برمیگردد، ولی همزمان با پیشرفت و تحول سایر جنبههای کامپیوتر و روشهای استفاده از آن، این مفهوم نیز سیر تحولی خود را پیموده است. تعدادی از صاحبنظران، هر نوع استفاده آموزشی از کامپیوتر را که در آن، کامپیوتر به عنوان ابزاری کمکی برای آموزش مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان CAI مینامند، در حالی که بعضی دقیقتر به این مفهوم مینگرند و طراحی دقیق آموزش به کمک کامپیوتر و عوامل وابسته به آن را مد نظر قرار میدهند در این صورت است که یک برنامه CAI خوب طراحی شده، میتواند به یادگیرنده درباره موضوعات درسی آگاهی دهد، تمرینات و تجارب کافی در اختیار فراگیر قرار دهد مرور مهارت­های لازم که برای موفقیت دانشآموزان در درس جدید نیاز است را امکانپذیر سازد، باز خورد مناسب ارایه دهد و پیشرفت فراگیر را بطور مداوم ارزشیابی کند یکی از کاربردهای کامپیوتر نقش مهم آن در آموزش است که از نقاط ضعف نیروی انسانی مانند خستگی، فراموشی و سایر عللی که باعث افت بازده آموزش میشود مبرا هستند و با دقت، سرعت و ویژگیهای منحصر به خود میتوانند نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا نمایند (سعادتمند و همکاران، 1381). هنگام استفاده از کامپیوتر و یادگیری از طریق نرمافزار آموزشی، توجه فراگیران به جای تختة کلاس، معلم و دیگر همکلاسیها جلب صفحه کاری خود میشود و همین امر سبب تمرکز، تفکر و در نهایت عکسالعمل بهتر و سریعتر آنان میشود (بهرنگی و اسدی، 1387). شبیهسازی جالبترین نوع یادگیری توسط رایانه بوده و به فراگیر اجازه میدهد که نقش مهمی در شبیهسازی موقعیتها و شرایط ایفا نماید.

به یک کتاب یا مقاله اختصاصی نوشته شده بهوسیله خودتان یا یک کتاب از سطح نت نیاز دارید. عملکرد – شامل ویژگیهای تعاملی سایت با کاربر می باشد که یک وب سایت به کاربران خود ارائه می دهد که نیاز به زیر ساختهای درونی برای ارائه به کاربران می باشد. مطمئنا آنها به یک اندازه جستجو نمی شوند. با بروزرسانی این دست از مطالب علاوه بر جذب ترافیک بیشتر از گوگل و سایر موتورهای جستجو، اعتماد به سایت خود را نیز در بین مخاطبین خود به طور قابل توجهی افزایش خواهید داد؛ زیرا آنها درخواهند یافت که محتوای شما همواره مطابق با زمان حاضر بروزرسانی شده و تغییر میکند. در صورتی که علاقه به ساخت این نوع لینک هارا دارید، به سایت های معتبر بروید، مقالات آنهارا بخوانید ونظری کاملا مرتبط و مفید در سایت آنها ارسال کنید و لینک خود را قرار دهید تا نظر شما توسط مدیر سایت تأیید شود. به این دلیل جزء سئو خارجی است که با تحلیل عملکرد هایی مانند روش های اخذ بک لینک، می شود استراتژی بک لینک گرفتن رقبا را بدست آورد و در مقابل با رفتاری معقولانه مقابله به مثل کرد.