افزایش ترافیک سایت – وب برتر

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

در این تحقیق براساسِ روش نمونهگیری خوشهای و بهروشِ نمونهگیری گلولهبرفی با خبرگانی مصاحبه شده است که درزمینۀ بازاریابی دیجیتالْ دانش و تجربۀ لازم را داشتند. اگر وب سایت را تنها با انبوهی از کلمات کلیدی اشباع کنید، Google این موضوع را تشخیص داده و رتبه منفی برای این موضوع در نظر خواهد گرفت. لینکسازی خارجی نیز به این معنی است که در محتوای مطالب سایت خود، اقدام به لینک دادن به منابع معتبر و مرتبط با موضوع محتوای خودتان کنید، یک سایت دیگر به صفحات مهم شما لینک دهد. به عنوان مثال تشکر از کاربرانی که اقدام به درج نقدهای مثبت کرده و پاسخ به نقدهای منفی می تواند از جمله اقداماتی باشد که کاربران را تشویق به درج پاسخ و نظرات جدید کند. فراموش نکنید برای عوض کردن رمز وای فای خود نیز اقدام کنید. سؤالی که برای بسیاری از افراد مطرح میشود، این است که: درواقع مدیر بازاریابی دیجیتال کیست؟ راهبردها و فنون بازاریابی دیجیتال بر حجم و ظرفیت درخواستهای آنلاین و بهطورِ غیرمستقیم بر عملکرد هتل تأثیر میگذارد. نتایج پژوهش نشان داد تحلیلهای مبتنیبر وب بر سنجش عملکرد بازاریابی دیجیتال و بهینهسازی بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبت و معنیداری دارد؛ بنابراین، برای بهبود عملکرد و بهینهسازی بازاریابی دیجیتال نیازمند توجه به خدمات مبتنیبر وب است.

برای محاسبۀ پایایی مصاحبه با روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب)، از یک همکار پژوهشگر درخواست شد تا برای همکاری در پژوهش مشارکت کند. بهاینمنظور، پیمایشی با مشارکت 777 نفر از مدیران بازاریابی در سراسر جهان انجام شد. بهاینمنظور، پیمایشی با مشارکت 10 نفر از خبرگان حوزۀ شایستگی مدیران گروههای آموزشی در سال 1393 صورت گرفت. بهاینمنظور، پیمایشی با مشارکت 110 نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکتهای تجاری تحت وب در شهر تهران انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان، مدیران و متخصصین حوزۀ بازاریابی دیجیتال است. یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد بازاریابهای الکترونیکی نیاز دارند بیشتر بر روی معیارهای پژوهش تمرکز کنند تا مصرفکنندگان را به خرید آنلاین تشویق کنند. یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد محرکهای مختلفی در پذیرش شبکههای اجتماعی آنلاین ازجمله بهدستآوردن کنترل برند، فشارهای خارجی و کسب مخاطبان جدید دخیل هستند. فرایند اصلی در این روش بهعنوانِ روش تحلیل دادهها، فرایند کدگذاری و طبقهبندی از دادههای خام و استخراج مفاهیم و مقولات اصلی و روابط بین آنها در مدلی است که باتوجهبه شرایط و موقعیت پژوهش ارائه خواهد شد. این ابزار همه جور آمار و اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد و اگر کمی بیشتر با آن کار کنید یا آموزش هایی که خود گوگل ارائه می دهد را مطالعه بفرمایید، می توانید کار با آن را یاد بگیرید.

می توانید با مراجعه به سایت speedtest و انجام یک تست ساده این کار را انجام دهید. استفاده از یک فونت مخصوص به خودتان، رنگ های متناسب با برند، آیکون ها و تصاویر گرافیکی خاص و مواردی از این دست در وهله ی اول باعث می شود مخاطب یک احساس جدید را تجربه کند و این خاص بودن شما باعث می شود که محصولات و خدمات شما هم در نظر کاربر متمایز و خاص جلوه کند. اما اینکه سایت ما به لحاظ بصری چطور طراحی شده است، رنگ بندی سایت چقدر چشم نواز است، سادگی و در دسترس بودن همه بخش ها چقدر فراهم شده است، منو ها چقدر کامل هستند، به سایت ما کمک می کند تا بازدید و ترافیک بیشتری را در وب سایت خودمان تجربه کنیم. اگر توازن لازم میان این نوع لینک سازی ها برای سایت شما وجود نداشته باشد گوگل میتواند رفتار غیرطبیعی شما برای کسب بک لینک را شناسایی کند. قطبیفر و همکاران (1395) در پژوهشی با عنوان «شکاف مهارتهای بازاریابی دیجیتال: شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال» به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال برمبنای رویکردی ترکیبی و با مطالعهای توصیفی همبستگی پرداختند.

کاردان اصل، 1395). بهعقیدۀ چافی و پترون (2012)، مهارتهای بازاریابی دیجیتال دربرگیرندۀ دانش، آگاهی و قابلیتهای موردنیاز برای بهکارگیری ابزارهای دیجیتال در فرایند بازاریابی کالا و خدمات شرکتهاست. ، 2019)؛ ازاینرو، روند پرسرعت دیجیتالیشدنْ مدیران بازاریابی را در فرایند نوآوری بازار به چالش میکشاند؛ چراکه فرایند جذب مشتری با روشهای سنّتی با مشکل جدی مواجه میشود و مستلزم روشهای جدید برای تحتتأثیرقراردادن رفتار مشتری است (لینکویست و همکاران، 2015). در بیش از دو سال گذشته نقش بازاریابان مدرن افزایش یافته و تخصصها با دامنهای گستردهتر ترکیب شده است. پژوهش حاضر که بهدنبالِ طراحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال است، پژوهشی کاربردی محسوب میشود؛ چراکه خروجی آن در طراحی ابزارها و نسخههای مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی دیجیتال قابل استفاده است. همچنین، این پژوهش مدلی را توسعه داده است که میتواند برای کمک به انتخاب کارکنان در مصاحبه و همچنین بهعنوان راهنما برای توسعۀ مهارتهای کارمندان فعلی استفاده شود. اگر در خصوص این مقاله سوال و یا نظری داشتید، خوشحال میشویم آن را از طریق بخش نظرات برای ما ارسال کنید. پاسخ به این سوال قطعا خیر است. ارائه بسته اینترنت 100 گیگابایتی رایگان به کاربران خانگی هم تیر خلاصی بود بر سرعت اینترنت و کلافگی و شکایت و گله مردم.