• خانه
  • وبلاگ
  • افزایش ترافیک سایت – افزایش بازدید سایت – بهبود سئو و رنک گوگل

افزایش ترافیک سایت – افزایش بازدید سایت – بهبود سئو و رنک گوگل

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

هزینه سئو کامل یک وبسایت در ایران به شکل متوسط از ۳ الی ۴ میلیون تومان در ماه به بالا برآورد میشود، این در حالی است که هزینه سئو وبسایت در کشورهای اروپایی و آمریکا از حداقل ماهی ۵۰۰ دلار به بالا شروع میشود، یعنی چیزی در حدود ماهی ۱۲ میلیون تومان (با قیمت دلار ۲۴ هزار تومانی) هزینه دربر خواهد داشت. یکی از تصورات اشتباه که در مورد alexaوجود دارد این هست که عده ای فکر می کنند که اگر رتبه ی الکسای بهتری داشته باشند، این موضوع باعث می شود که در گوگل نتیجه بگیرند و سایتشان ورودی بیشتری از گوگل خواهد داشت. بهگفتۀ اکثریت متخصصین و برداشت پژوهشگرْ مدیر بازاریابی دیجیتال نیازی ندارد در تمامی حوزهها و ابزارهای دنیای بازاریابی دیجیتال تخصص و مهارت داشته باشد؛ بلکه باید شناختی کافی از این حوزهها و ابزارها داشته باشد تا بداند چگونه برنامهریزی کند یا چه درخواستی از تیم یا گروهی که قرار است به آن تیم یا گروه فعالیت کند، داشته باشد. یکی از نقاط ضعف اساسی شناساییشده در این پژوهش که بسیاری از متخصصین این حوزه به آن اشاره کردهاند، فقدان یا کمبود سطح دانش بازاریابی در بین درصد بالایی از افرادی است که درحالِحاضر در حوزۀ بازاریابی دیجیتال در ایران فعالیت میکنند؛ بدینصورتکه بسیار افرادی که فقط در یکی از ابزارها و یا حوزههای بازاریابی دیجیتال مهارت دارند و دانش کافی بازاریابی ندارند، خود را بازاریاب دیجیتال معرفی میکنند.

در تبلیغات دیجیتال میتوان بهراحتی و با صرف زمان و هزینۀ کم پیام بسیار جذابی طراحی کرد که ضمن اطلاعرسانی سریع و دقیق، جایگاه خود را در فضای مجازی ارتقا داد؛ بنابراین، مدیر بازاریابی دیجیتال باید دانش و شناخت خوبی از تبلیغات داشته باشد تا بتواند پیامی مناسب طراحی کند و ازطریقی بهینه آن را به مخاطبان خود برساند. را دارا میباشید این راهکار مناسب شما میباشد. در این پژوهش نیز دادهها پس از گردآوری چندین مرتبه بررسی میشدند و با شناسایی نکات کلیدی کدهای مرتبط احصا میشد که درمجموع 114 کد (برچسب) از دادههای گردآوریشدهْ استخراج و ازطریق منطق کدگذاری تبدیل به 26 مفهوم و درنهایت 3 مقولۀ دررابطهبا موضوع اصلی پژوهش شد. پژوهش حاضر ازنظر نحوۀ گردآوری دادهها نیز در دستۀ پژوهشهای غیرآزمایشی قرار میگیرد. گردآوری شد. ویژگی خبرگانْ داشتن تجربۀ فعال در حوزۀ بازاریابی دیجیتال و درک عمیق از دنیای کسبوکار و تجارت الکترونیک بوده است و از مصاحبۀ عمیق نیز بهعنوان اصلیترین ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد. افزایش دهد. ویژگی دیگر این نرم افزار امکان ارسال بازدید از طریق موتور جستجو ی گوگل است. جمعآوری دادهها تا مرحلۀ اشباع نظری مقولهها تا جایی ادامه یافت که امکان دستیابی به دادههای جدید دیگری فراهم نبود.

درواقع بازاریابی دیجیتال، انجام امور بازاریابی در محیط دیجیتال است؛ بنابراین، هر فردی که قصد فعالیت در حوزۀ بازاریابی دیجیتال را دارد، باید در مرحلۀ اول به بازاریابی تسلط کافی پیدا کند. دانش بازاریابیْ مهمترین و اصلیترین دانشی است که مدیر بازاریابی دیجیتال یا درواقع هر فردی که قصد دارد در حوزۀ بازاریابی فعالیت کند، باید داشته باشد. مهمترین فاکتور در سئو و رنکینگ هر سایت میتواند ورودی های گوگل آن باشد. شایستگیهای تخصصیـفنی: یکی از مهمترین و پراهمیتترین شایستگیهای موردنیاز بازاریاب دیجیتال، شایستگیهای تخصصیـفنی وی است. باتوجهبه ماهیت تنشزا، پُراسترس، جدید و متنوع بازاریابی دیجیتال و نوع فعالیت مدیر بازاریابی دیجیتال، وی باید از ویژگیهای شخصیتیِ مسئولیتپذیری، سازگاری و انعطافپذیری، اجتماعیبودن، پذیرای تجربیات جدید بودن، تابآوری، پُرانرژیبودن، داشتنِ اعتمادبهنفس، داشتن سرعتعمل، توانایی نقدکردن و نقدپذیربودن، توانایی تصمیمگیری، بهروزبودن، صبر و توانایی خودمدیریتی برخوردار باشد. توانایی برنامهریزی و طراحی یک استراتژی بازاریابی از وظایف مهم و موردنیاز هر مدیری است. مدیر بازاریابی دیجیتال باید توانایی و دانش استراتژیهای بازاریابی را داشته باشد تا بتواند برای سازمان خود برنامهریزی کند و آنها را اجرایی کند؛ بنابراین، دانش استراتژیهای بازاریابی از ملزومات مدیران بازاریابی دیجیتال است. سئو کلاه سفید به دنبال استفاده از تکنیکهایی است که برای بازه زمانی بلندتری توجه کاربر را به خود جلب میکند.

محتوانی متنی ممکن است از نظر کاربر فریبنده باشد اما ویدئو از احتمال کمتری برخوردار است که این حالت فریبندگی را در ذهن کاربر ایجاد کند. این روش ها با نادیده گرفتن قصد کاربر و دور زدن بهترین شیوه های سئو ، مخالف دستورالعمل های موتور جستجو است. در این مرحلۀ بسیار مهم، مشخص میشود که شرکت شما دقیقا قصد دارد، با محتوا چه کارهایی انجام دهد و به چه نتیجهای برسد؟ در حقیقت شما در رابطه با هر نوع کسب و کار آنلاین که در حال فعالیت باشید بسیار ضروری است که در پی افزایش ترافیک سایت و جذب کاربران فضای اینترنت به سمت خود باشید. بازاریابیدیجیتال هم یکی از انواع بازاریابی است که از فضای دیجیتال برای رسیدن به مردم استفاده میکند. ابزارها و حوزههای مختلف بازاریابی دیجیتال درواقع بدنۀ عملیاتی علم بازاریابی دیجیتال هستند. ابزارها و حوزههای زیادی زیرمجموعۀ بازاریابی دیجیتال میشوند و هرکدام از تخصص و مهارت جداگانهای برخوردار هستند. دانش و مهارت فروش نیز یکی دیگر از ملزومات مدل این پژوهش است. مهارت ارتباطات از آن جهت برای مدیران بازاریابی دیجیتال مهم است که نیازمند سبک متفاوتی از ارتباطات با مشتریان و گروههای هدف متفاوتی هستند (پورچیس و وولاری، 2020). مهارت مدیریت افراد نیز چهارمین مورد از شایستگیهای انسانیـرفتاری است.