• خانه
  • وبلاگ
  • ارزشیابی برنامهدرسی علومتجربی پایههای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مبتنی بر اسناد بالادستی

ارزشیابی برنامهدرسی علومتجربی پایههای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مبتنی بر اسناد بالادستی

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

برای دانلود کتاب سئو هاب اسپات روی این لینک کلیک کنید. ابتدا در وبسایت ثبتنام کنید و پس از تایید آدرس ایمیل بر روی Edit Your Profile کلیک کرده و سپس در قسمت Your Profile توضیح کوتاهی در مورد وبسایتتان نوشته و در قسمت Link to your website آدرس وب سایتتان را وارد کنید و در نهایت بر روی Save کلیک کنید. در صورتی که در حوزهی سئو فعالیت دارید، قطعا این وبسایت باید در بوکمارک شما قرار داشته باشد. اگر تجارت و فعالیت شما به اینترنت بستگی دارد، باید مفهوم نیاز به لینک های با کیفیت را درک کنید و از آنها در تجارت خود استفاده کنید. نتیجهگیری: بر اساس نقش تاثیرگذار به کارگیری تکنیکهای پیشبردی در پذیرش محصولات غذایی ناسالم توسط کودکان، و به کارگیری گاها غیر عمدی این تکنیکها در محتوای مجلات، نتایج این بررسی می تواند برای فعالان حوزه سلامت، متولیان مجلات کودک و والدین در زمینه پیشگیری از روند چاقی کودکان، آگاهی رسان باشد. در تبیین وضعیت مطلوب امکان ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان دوره هنرستان فنی از نظر حقوقی – اداری نیز، میتوان به وضع قوانین جدید کشوری در زمینه استفاده از فناوریهای جدید در همه امور مخصوصاً در زمینه آموزش اشاره کرد.

نتایج مطالعات کشاورزی و همکاران (۱۳۹۲) در عدم همسویی با نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آن است که بعد سازمانی آموزش الکترونیکی از نظر مسؤولین و اساتید و همچنین در بین دانشجویان در سطح بالایی قرار دارد. با توجه به پیشرفتهای علمیو تکنولوژیکی در عصر حاضر، وسایل و ابزارهای آموزشی بهعنوان یک رابط توانستهاند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند. به عنوان مثال، میتواند یک پاپ آپ ایجاد کند. این در حالی است که سیستم اداره سازمانهای آموزشی در ایران تقریباً سنتی میباشد و چنین سیستمیدر ورود وسایل آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته ازجمله تبلت به مدارس، میتواند مانع ایجاد کند. با این ترفند دانش درونی و نگاه درونی شما در قالب قلم خارج میشود و این میتواند برای مخاطب جذاب باشد. نتایج مطالعات لیوینگستون (۲۰۱۵) بیانگر آن است که شیوههای آموزشی، آموزش الکترونیک امکانپذیر است و باید از آن استقبال کرد و به مسائل کلیدی برای تصویب آنها پرداختهشده است. یافتههای این پژوهش حاکی از این است که مهمترین آسیب آموزشی، پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان؛ مهمترین آسیب فرهنگی- محیطی، ورود تصاویر و محتوای غیراخلاقی به مدارس و تأثیرات آن بر دانش آموزان؛ مهمترین آسیب ساختاری، عدم درک صحیح مقتضیات آموزش از سوی مسؤولین هنرستانها؛ مهمترین آسیب روانی و رفتاری، هیجانزدگی و ایجاد استرس برای دانشآموزان بر اثر اعتیاد به تبلت ؛ مهمترین آسیب امنیتی، کپی و انتشار غیرقانونی جزوات تألیفی معلمان و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و حرفهای آنان است.

یافتههای جدول 6 و مقایسه میانگین رتبهها نشان میدهد که مهمترین ابعاد امکان ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان بهترتیب بعد حقوقی – اداری، بعد مالی و بعد فنی – تکنولوژیکی است. اگرچه موضوع تحقیق حاضر شاید جز معدود پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه استفاده از فنّاوریهای نوین در سطح هنرستانهای فنی باشد؛ اما شواهد نوظهور استفاده موفق از تکنولوژیهای پیشرفته مانند تلفن همراه و تبلت در محیط دانشگاهی پشتیبانی میکنند و بهسرعت در حال تبدیلشدن به تکنولوژی انتخابی دانشآموزان و معلمان است. حتما در سایت های مرتبط با زمینه ی کاری خود تبلیغ کنید. شناختهشدهترین و مفیدترین ویژگی کنسول جستجوی گوگل این است که شما میتوانید ایندکس و ثبت شدن مطالب خود در گوگل را ، به راحتی شناسایی کنید. اما در مورد هر کدام یک مقاله در فرین آکادمی وجود دارد که میتوانید برای شناخت بهتر و یادگیری راه حل کامل، آن را مطالعه کنید. آزمون معناداری بارتلت: اگر آزمون بارتلت معنادار نباشد، این خطر وجود دارد که ماتریس همبستگی، ماتریس واحدی باشد که برای تحلیل نامناسب است.

در تحقیق حاضر آزمون بارتلت معنادار است (001/0)؛ بنابراین بیانگر آن است که دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند. بر اساس نتایج حاصل تحلیل عاملی برای آسیبهای آموزشی، مؤلفههای پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان، کاهش تمرکز دانشآموزان در یادگیری، کاهش تعامل و ارتباط معلم با دانشآموز در محل کلاس، دارای بالاترین بار عاملی بودند و برای آسیبهای فرهنگی و محیطی، مؤلفههای ورود تصاویر و محتوای غیراخلاقی به مدارس و تأثیرات آن بر دانشآموزان، منزوی کردن دانشآموزان و انجام فعالیتهای درسی و آموزشی بهصورت انفرادی، مقاومت در برابر تغییرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن باکار یا فناوریهای آموزشی، دارای بالاترین بار عاملی بودند و برای آسیبهای ساختاری، مؤلفههای عدم درک صحیح مقتضیات آموزش از سوی مسئولین هنرستانها، فقدان قدرشناسی مسؤولین از تلاش اساتید برای تدریس و تولید محتوا، الگوبرداری کورکورانه از یک نظام آموزشی غیربومی نامتناسب با شرایط آموزشی داخلی، دارای بالاترین بار عاملی بودند و همچنین برای آسیبهای روانی و رفتاری، مؤلفههای هیجانزدگی و ایجاد استرس برای دانشآموزان براثر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمند، عدم کنترل و انضباط دانشآموزان در فضای مجازی، ایجاد روانپریشی در اثر استفاده مفرط از تبلت و تلفن هوشمند، دارای بالاترین بار عاملی و برای آسیبهای امنیتی، مؤلفههای کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و حرفهای او، هک شدن اطلاعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصیلی دانشآموزان، انتشار سهوی و یا عمدی اطلاعات شخصی در فضای مجازی از طریق تبلت و تلفن هوشمند، دارای بالاترین بار عاملی بودند.