• خانه
  • وبلاگ
  • آموزش سرچ کنسول گوگل (صفر تا صد Google Search Console)

آموزش سرچ کنسول گوگل (صفر تا صد Google Search Console)

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

محبوبترین موتور جستجو در بین کاربران گوگل است که طبق آخرین آمار 200 نوع سیگنال متفاوت را برای رتبهبندی نتایج بررسی میکند که بهطورکلی به دودسته سئو داخلی و سئو خارجی تقسیم میشوند. وبسایت واسپارگاهها درگاهی برای دسترسی به منابعی است که سازمان متولی آنها را گردآوری و ذخیره کرده است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا فهرستی از کتب منتشر شده فارسی و لاتین رشته تکنولوژی آموزشی تهیه و بر اساس ویژگیهای جامعه آماری انتخاب گردید. سپس از میان این دانشگاه­ها تعداد 8 دانشکده (از هر دانشگاه یک دانشکده به طور تصادفی انتخاب شدند) در مرحله بعد از میان گروه­های آموزشی این دانشگاه­ها و از میان اساتید در دسترس محقق، به طور تصادفی ساده پرسشنامهها میان آنها توزیع شدند. نمونه هدفمند نمونهای است که در آن با انتخاب آزمودنیها بر اساس خصوصیات یا صفاتی خاص، افراد یا مواردی را که واجد آن ملاک نیستند، حذف میکنند (بیابانگرد، 1384: 117؛ ناصری و فریبرزی، 1390: 137). بنابراین در این پژوهش کتب مورد بررسی جزء کتابهای درسی دانشگاهی و کتب مادر و دارای تعداد استناد بالایی بودند.

در این پژوهش از چکلیست محقق ساخته به عنوان ابزار پژوهشی،که شامل 16 مؤلفه کلی و هر مؤلفه خود شامل خردهمؤلفههایی بود، استفاده شد. نظام آموزش عالی نیز زیر مجموعههایی دارد و خود از دو نهاد وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است (دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار). طراحی آموزشی (27 فصل) اختصاص یافته است. مؤلفه «بهبود عملکرد» با زیرمؤلفههای اخلاق و شایستگیهای حرفهای، مدیریت دانش، یادگیری غیررسمی و مفهومشناسی در کتب لاتین به ترتیب 11، 3، 3 و 12 فصل به آن پرداختهاند. در کتب فارسی، مبانی سیاسی و اجتماعی هیچ فراوانی را دارا نیست و مفهومشناسی تکنولوژی آموزشی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است (13 فصل). مؤلفه«بهبود عملکرد» با زیرمؤلفههای اخلاق و شایستگیهای حرفهای، مدیریت دانش، یادگیری غیررسمی و مفهومشناسی 5، 0، 0 و 4 فصل به آن پرداختهاند. مؤلفه «طراحی آموزشی» با زیرمؤلفههای مبانی، نظریه طراحی آموزشی، قلمرو، ارزشیابی، فرایند طراحی آموزشی، طراحی در دیگر محیطها، مفهومشناسی و اجرای پروژههای طراحی به ترتیب 7، 16، 6، 10، 7، 16، 5 و 13 فصل به آن پرداختهاند. مؤلفه «ارتباطات» با زیرمؤلفههای مدلهای ارتباطی و انواع ارتباطات در کتب لاتین به ترتیب 1 و 0 فصل به آن پرداختهاند. جدول 4 فراوانی الگوهای طراحی آموزشی در قالب مؤلفههای اصلی مدلهای رفتارگرایی، شناختگرایی و ساختارگرایی را که شامل چکلیست لاتین است نشان میدهد.

جدول 6 فراوانی الگوهای طراحی آموزشی در قالب مؤلفههای اصلی مدلهای رفتارگرایی، شناختگرایی و ساختارگرایی را که شامل چکلیست فارسی است نشان میدهد. مؤلفههای اصلی عبارتاند از: مبانی تکنولوژی آموزشی، مباحث یاددهی و یادگیری، رسانه و تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی، بهبود عملکرد، ارتباطات، نظریههای یادگیری، نظریه آموزش و الگوها، الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرایی و شناختگرایی، الگوهای طراحی آموزشی سازندهگرا، سایر مدلهای طراحی آموزشی، پژوهش و تکنولوژی و طراحی آموزشی، سازمانهای حرفهای، مطالعات تطبیقی، روندهای آتی در تکنولوژی و طراحی آموزشی و نظریه نظامها. جدول 5 میزان توجه به مباحث کلی تکنولوژی آموزشی در کتب فارسی را مشخص کرده است. جدول 3 میزان توجه به مباحث کلی تکنولوژی آموزشی را در کتب لاتین مشخص کرده است. در این میان در تحلیل محتوای موضوعی به شناسایی موضوعها و میزان فراوانی آنها در یک متن پرداخته میشود (آذرانفر، 1385: 27). جامعه آماری کلیه کتب منتشر شده داخلی و خارجی با عنوان طراحی آموزشی و تکنولوژی آموزشی بوده است. همچنین برخی از فصلهای کتب در ارتباط با بیش از یک مؤلفه شناسایی و با دقت در مؤلفههای مورد نظر جایابی میشد. شما میتوانید در مورد یک موضوع که میخواهید بنویسید با کلمات کلیدی مرتبط با آن تولید محتوا کنید یعنی در مورد آن مطلب بیاید و مطالب بیشتری بزارید که بتوانید محتوای جامعی را به مخاطب خود بدهید.

شما می توانید برای اشنا شدن با نمونه های متفاوت محتوا های تولید شده در حوزه ی فعالیت خود ٬ سایر محتوا های موجود را بررسی کنید اما باید به یاد داشته باشید که این بررسی تنها باید در جهت اشنایی و قرار گرفتن در جریان های محتوا های تولید شده باشد نه اینکه بخواهید ایده های خود را از روی ان ها کپی کنید و یا سعی کنید با تغییرات جزئی همان ها را دوباره بازتولید کنید . در کسب و کار اینترنتی شما می توانید در عرض 6 ماه تا نهایتا 3 سال نتیجه های مالی بسیار بزرگی بگیرید نتیجه هایی که مانند خیلی از سایت های حال حاضر با یک ایمیل مارکتینگ در یک روز می توانند 10ها میلیون کسب درآمد کنند. این طور به نظر می رسد که موتورهای جستجو همانند گوگل منتظر هستند تا شما همه کارها و برنامه های تان را ردیف کنید، سپس آنها به روز رسانی را منتشر کرده و همه تلاش های شما را بی نتیجه سازند. یکی دیگر از سوالاتی که برای افرادی که تازه با سئو آشنا شدند پیش می آید این است که انواع سئو چیست؟ همانطور که بارها به این مسئله اشاره کرده ایم، سرعت سایت یکی از فاکتورهای رتبه بندی است؛ بنابراین در زمینه سرعت صفحه، شاهد یک رابطه شفاف و مستقیم بین سئو و UX هستیم.