• خانه
  • وبلاگ
  • آموزش رایگان سئو وردپرس از صفر تا صد روی سایت 🍳

آموزش رایگان سئو وردپرس از صفر تا صد روی سایت 🍳

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

فراگیری سئو سایت یکی از مسائل مهم امروزی در دنیای دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی است، اگر می خواهید به یک بازاریاب حرفه ای تبدیل شوید این بهترین متد حال حاضر است. تکنیک های سئو کلاه سیاه، هدف موتور جست و جو را نادیده می گیرند و سعی می کنند با دور زدن الگوریتم ها و استفاده از روش هایی که ارزشی برای کاربر ایجاد نمی کند، در نتایج برتر قرار بگیرند. بنابراین، با توجه به آنچه در مرور پیشینه به آن پرداخته شده است، در این پژوهش سعی بر آن است که علاوه بر توجه به رشته علمسنجی به عنوان رشتهای که اخیراً در نظام دانشگاهی ایران به تصویب رسیده است و همچنین توجه به نقشه جامع علمی کشور در جایگاه یک استاندارد به منظور تحلیل و ارزیابی فعالیتهای علمی و آموزشی کشور، به میزان انطباق و همسویی منابع درسی برنامه کارشناسیارشد رشته علمسنجی مصوب 11/2/89 توسط شورای عالی برنامهریزی کشور با اهداف و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور مصوب 14/10/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پرداخته شود؛ و معیار و ملاک سنجش بودن این نقشه جامع در راستای سیاستگذاری نظام آموزش کشور مبنی بر بازسازی ساختارهای مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری متناسب با سیاستهای کلان نقشه و به منظور بازنگری، روزآمدسازی و بهبود منابع درسی رشته علمسنجی بررسی گردد.

همانطور که اشاره شد کار با وردپرس بسیار راحت بوده و با اندکی آموزش میتوانید بر آن تسلط پیدا کنید. انتخاب عنوان مناسب تاثیر بسیار مثبتی بر روی سئو و رتبه بندی وب سایت خواهد داشت. پادکست را هم میتوانید بهعنوان یکی از راههای افزایش بازدید سایت در نظر بگیرید. Share of Voice: درصد جستجوهای یک کلمه کلیدی که منجر به بازدید از این سایت شده است. به زبان ساده ترافیک وبسایت یعنی بازدید مشتری ازسایت و هر چه بیش بهتر. از طرفی نظام اجتماعی (کل) دارای اجزائی است که با یکدیگر در ارتباطاند و هر یک از این اجزا برحسب وظایفی که برعهده دارد دارای ویژگیهای معینی است؛ و این روند در نهایت باعث میشود تا این نظام در راه نیل به هدف نهایی و کمال در حرکت باشد. بسیاری از افراد این موضوع را باور نداشتند تا اینکه بیزینسی به نام اسنپ وارد کشور شد و بازار عظیم افراد زیادی را سهم خود کرد اما این شوک آنقدر تکان دهنده نبود تا اینکه ویروس کرونا در کل دنیا شیوع پیدا کرد و این موضوع به همه ثابت شد که چقدر کسب و کارهای اینترنتی ارزشمند هستند.

در واقع میتوان چنین تبیین کرد: «نظام مجموعهای از اجزا و روابط میان آنهاست که توسط ویژگیهایی معین، به هم وابسته یا مرتبط میشوند و این اجزا با محیطشان یک کل را تشکیل میدهند». مهمترین معیار تعیین همسویی رشتههای دانشگاهی با اهداف آموزش عالی، همسویی آنها با اسناد و برنامههای بالادستی، همانند نقشه جامع علمی کشور، و همچنین نیازمحور بودن آنهاست. 1. پیشینههای مربوط به منابع و کتابهای درسی دانشگاهی؛ این دسته از پیشینهها به مواردی همچون ویژگیها، اصول تنظیم و تالیف کتب درسی دانشگاهی، فلسفهورزی درباره کتب درسی دانشگاهی، مبانی، معیارهای نقد و تحلیل انتقادی منابع دروس آموزش عالی و ارزیابی کتابهای درسی در رشتههای مختلف دانشگاهی با شاخصهای مطلوب کتابهای درسی دانشگاهها و همچنین تطبیق آنها با نظریههای مختلف همچون نظریه هلیدی پرداختهاند. به منظور پاسخگویی به پرسش پژوهش، ابتدا تعداد فراوانیهای مشاهده شده از پاسخهای اساتید و متخصصان در رابطه با میزان ارتباط بین منابع درسهای رشته علمسنجی با راهبردهای پانزدهگانه نقشه جامع علمی کشور در پنج حوزه موضوعی محاسبه شده و پس از تجزیه و تحلیل دادهها، نتایج در قالب شاخصهای آماری مشخص گسسته و سرانجام، جمع، میانگین و درصد فراوانیهای مشاهده شده، در قالب جدولهای 2 تا 6 و نمودارهای 2 و 3 ارائه شده است.

منابع درس سیاستگذاری علم با 155 مورد فراوانی بیشترین ارتباط، و منابع درس معماری پایگاههای اطلاعاتی علمسنجی با 28 مورد فراوانی کمترین ارتباط را با راهبردهای حوزه موضوعی سوم در نقشه جامع علمی کشور داشتهاند. منابع درس نظامهای سنجش علم، فناوری و نوآوری با 94 مورد فراوانی بیشترین ارتباط، و منابع درس تاریخ فلسفه علم با 30 مورد فراوانی کمترین ارتباط را با راهبردهای حوزه موضوعی اول در نقشه جامع علمی کشور داشتهاند. منابع درس جامعهشناسی ارتباطات علمی با 96 مورد فراوانی بیشترین ارتباط، و منابع درسهای مدلهای ریاضی در علمسنجی و وبسنجی هرکدام با 37 مورد فراوانی کمترین ارتباط را با راهبردهای حوزه موضوعی دوم در نقشه جامع علمی کشور داشتهاند. نیز در جایگاه یک ابزار استاندارد برای تحلیل و ارزیابی فعالیتهای علمی و آموزشی رشته علمسنجی به کار گرفته شده است. در واقع در این دسته از پیشینهها نیز به نقشه جامع علمی کشور در جایگاه یک استاندارد برای تحلیل و ارزیابی فعالیتهای علمی و آموزشی کشور پرداخته نشده است.