• خانه
  • وبلاگ
  • آموزش تولید محتوا کاملا رایگان به یک کارشناس تبدیل شوید

آموزش تولید محتوا کاملا رایگان به یک کارشناس تبدیل شوید

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

اگر فیلمهای آموزشی تولید و آنها را در پلتفرمهایی مانند یوتیوب منتشر میکنید باید قوانین سئو را برای این ویدیوهای آموزشی را نیز رعایت کنید که شامل عنوان مناسب، کپشننویسی اصولی و تهیه عکس (کاور) مناسب ویدیو است. اگرچه جایگاه کتابهای زبان تخصصی در برنامۀ آموزش این زبان در نظام دانشگاهی ایران پررنگ است؛ اما اجرای این برنامه در گرو عوامل و مؤلفههای دیگری است که توجه توأمان به آنها بس ضروری است. برای نمونه، هر درس درمجموع حداقل دارای 6 تصویر، جدول یا نمودار است که رنگی بودن آنها نیز بر ارزش آن افزوده است. در مجموع، نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که جامعۀ ایران نیز مانند برخی جوامع، بهویژه جوامع آسیایی ( Kanagarajah, 2014) و یا بهطور مشخصتر جامعهای چون چین (Cheng, 2016) مدت زیادی را در مرحلۀ رویکرد نخستین سپری کردهاند؛ رویکردی که بنا به دلایل متعدد و در رأس آن عدم طرح جدی برنامۀ انگلیسی تخصصی در نظام آموزشی و پژوهشی ایران و شاید کمبود امکانات و منابع مادی و یا کمرنگ بودن جایگاه این برنامه در سیاستها و برنامهریزیهای زبان آموزشی (Soodmand-Afshar & Movassagh, 2016; Iranmehr, 2017) تا حدود قابلتوجهی به تولید کمّی آثار در این بخش بسنده کرده است. درمجموع، منحصر نبودن دروس به مهارت خواندن و زمینۀ ورود به دیگر مهارتها، بهویژه در کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی (عطایی و همکاران، 1394) را میتوان عامل تمایز این کتابها با کتابهای قبلی برشمرد؛ کتابهایی که اساساً بر پایۀ این الگوی مصوب تهیه و تدوین شدهاند.

همچنین، بهرهگیری از راهبردهای کارآمد، بهویژه در حوزۀ مهارت خواندن نسبت به کتابهای قبل، بیشازپیش پررنگ شده است. هستیم ­ این رویکرد در کتابهای آموزشی پررنگ شده است؛ رویکردی که با وجود برخی امتیازات آن، همچنان بهدلیل غلبۀ مهارت خواندن و مواجهه با زبان تخصصی در قالب متن از سویی در سیاستگذاریهای زبانی در این بخش و نیز از سویی دیگر در جایگاه نسبتاً محدود زبان تخصصی در جامعۀ امروز ایران ریشه دارد. همانند کتاب قبل، نکتۀ قابلتوجه درخصوص نحوۀ مواجهه با متن هر درس، آشنایی دانشجو با صفحۀ آغاز آن با عنوان متن، راهبرد خواندن، فن تقویت واژه و نکتۀ دستوری است که فضایی از محتوا و ساختار درس را بههمراه تصویر رنگی بزرگی پیشِ روی وی قرار میدهد. همچنین از نظر به کارگیری نوع مجوز نیز برخی کشورها بیشترین دسترسی باز را برای کاربران فراهم میکنند ولی در برخی کشورها «حفظ اصالت اثر» و «عدم استفاده تجاری» از آن، از جمله شروط انتشار به شیوه دسترسی باز است که مد نظر قرار گرفته است.

اکثر افرادی که خیلی راجع به سئو دانشی ندارند، فقط در قسمت پروفایل در انجمن ها لینک صفحه اصلی سایت خود را قرار می دهند و سعی می کنند این کار را در تعداد بیشتری انجمن تکرار کنند. برای کنترل قسمت اول از ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس و گوگل سرچ کنسول استفاده کنید و ببینید که مشتریان تا چه اندازه از فضای سایت شما رضایت دارند. در صورتی که در سایت وردپرسی شما در نوشته ها و یا در برخی برگه ها ویدئو وجود دارد و یا سایت شما یک سایت نمایش ویدئو و فیلم است جهت سئو و بهینه سازی ویدئو در گوگل و نمایش و افزایش رنکینگ ویدئو ها در نتایج جستجوی ویدئو های گوگل این افزونه به یاریتان می آید. سئو وب سایت شامل روش ها و تاکتیک های متعددی است، برخی از این تاکتیک ها توسط موتورهای جستجو تائید شده اند و کاربرد آن ها از دیدگاه آن ها باعث افزایش کیفیت محتوا وب خواهد بود و برخی دیگر نیز مورد تائید آن ها نمی باشند.

ما قبلا در انزل وب در زمینه مدیریت حجم اینترنت و جلوگیری از مصرف دیتا بیش از حد مطالب معتددی نظیر محدودیت،کنترل و جلوگیری دسترسی به اینترنت برنامه های اندروید بدون نیاز به روت را منتشر کردیم در ادامه نیز سعی کردیم رایج و مهم ترین دلایل کاهش سریع ترافیک ماهانه یا سالانه خریداری شده از سرویس دهنگان خدمات اینترنت (ISP) را بررسی کنیم. سپس، با ارائۀ یکی از فنون تقویت واژگان، از دانشجو خواسته شد تا ابتدا آن را در متن خواندهشده اجرا کند و در ادامه تمرینی واژگانی متناسب با آن انجام دهد. سپس دانشجو متن هر درس را میخواند که در آن از متون روزآمد، متنوع و جدید با موضوع پزشکی بهره گرفته شده است. تجلی این جریان را میتوان مشخصاً در سه کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ پزشکی (عطایی و همکاران، 1391)، انگلیسی برای دانشجویان رشتههای علوم پایه (اخوان و همکاران، 1394) و انگلیسی برای دانشجویان مهندسی (عطایی و همکاران، 1394) مشاهده کرد. آشکار است که در رشتههایی همچون علوم پزشکی یا برخی از شاخههای مهندسی که توجه به مهارتهای گفتاری و نوشتاری در مقایسه با برخی از رشتههای علوم انسانی اهمیت بسیاری دارد، توجه و بهرهگیری از این رویکرد جدید میتواند مفیدتر و کارآمدتر از گذشته باشد.