آموزش تولید محتوا در اینستاگرام – درآمد نجومی با تولید محتوا – استاد دیجیتال

تولید محتوای سئو شده، اصلیترین و تأثیرگذارترین عامل در سئو داخلی است. کتاب «پایتخت ایران» شامل 16 درس است. جدول 4 شامل نتیجۀ کلی از ارزیابی تمرینهای دو کتابِ «درسهای پایه» و «پایتخت ایران» است. میزان پراکندگی تمرینها در دو کتاب «درسهای پایه» و «پایتخت ایران» بر اساس طبقهبندی بلوم در شکل 1 نشان داده شده است. قبل از ورود به بحث اصلی، هدف و سؤالات مطرحشده در تحقیق بر اساس تعاریف و توضیحات سطوح طبقهبندی بلوم در راستای نتایج بهدستآمده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند. ازاینرو، اختصاص تمرینها و محتوای کتابهای درسی در دو کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، با توجه به نتایج پژوهش یول (1986) قابلتوجیه است، اما اختصاص میانگین 42 درصد تمرینها به سطح «درک و فهم» یک نقطهضعف محسوب میشود، زیرا مؤلف هنگام تدوین کتابها سطوح طبقهبندی بلوم را در این سطح (درک و فهم) بهصورت متعادل به کار نگرفته است. سطح درک و فهم با 183 تمرین، بیشترین تعداد تمرین و سطح ارزیابی با صفر تمرین، کمترین تعداد تمرین را شامل میشوند.

در مجموع دو کتاب، 427 تمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند که سطح یادآوری 75 تمرین، سطح درک و فهم 183 تمرین، سطح کاربرد 44 تمرین، سطح تحلیل 5 تمرین، سطح ارزیابی صفر تمرین و سطح خلاقیت 120 تمرین را شامل میشوند. در این شکل، میزان پراکندگی بهترتیب عبارت است از: سطح یادآوری 18 درصد، سطح درک و فهم 43 درصد، سطح کاربرد 10 درصد، سطح تحلیل 1 درصد، سطح ارزیابی صفر و سطح خلاقیت 28 درصد. با بررسیهای صورتگرفته، در کتاب «درسهای پایه»، سطح درک و فهم با 41 درصد، بیشترین میزان پراکندگی تمرینها را دارد و در سطح ارزیابی، تمرینی دیده نمیشود. در سطح «درک و فهم»، میزان پراکندگی تمرینها در کتاب «درسهای پایه» 41 درصد، و در «پایتخت ایران» 44 درصد است. پس بهطورکلی، میزان پراکندگی تمرینها در سطح درک و فهم بیشترین و در سطح ارزیابی کمترین است. تأکید نویسنده بر تمرین، تکرار و حفظ کردن مطالب آموزشی، مؤید این نکته است که سعی کرده سطح یادآوری را در دو کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به یک میزان به کار ببرد. وقتی هدف، آموزش حفظ مطالب آموزش دادهشده به همان صورت اولیه از سوی دانشآموزان است، فرایند را یادآوری مینامند.

نویسندۀ کتابهای آموزش زبان فارسی بهطور میانگین، 19 درصد از محتوای کتابها را به حفظ کردن مطالب، بازشناسی و بازیابی اختصاص داده است که به نظر میرسد زبانآموزان در این سطح، بیشتر مطالب آموزشی را تقلید میکنند و از مهارتهای دیگر مانند خلاقیت و غیره کمتر بهره میبرند. نتیجۀ پژوهش در این کتاب نشان میدهد که پراکندگی تمرینها بیشتر در سطوح پایین (دانش، فهمیدن و کاربرد) از طبقهبندی بلوم قرار دارند. با بررسیهای صورتگرفته، میزان پراکندگی سطح خلاقیت، از سطوح بالای طبقهبندی بلوم، نسبت به سطح کاربرد، از سطوح پایین طبقهبندی بلوم ، بسیار بیشتر است و حتی 12 درصد بیشتر از سطح یادآوری است که نشان میدهد این سطح (ترکیب) همانند سطوح پایین طبقهبندی بلوم در نظر گرفته شده است. سطح فهمیدن در مقایسه با سطوح دیگر طبقهبندی بلوم، از تنوع بیشتری برخوردار است؛ بنابراین، همین تنوع باعث شده که نمونهتمرینهای بیشتری در این سطح (درک و فهم) دیده شود. 1. بیشترین میزان پراکندگی تمرینها در سطح پایین طبقهبندی بلوم، بهخصوص در سطح درک و فهم، قرار دارد. 3. میزان پراکندگی تمرینها در سه سطح پایین (یادآوری، درک و فهم و کاربرد) از سه سطح بالا (تحلیل، ارزیابی و خلاقیت) خیلی بیشتر است. هر چقدر تعداد بک لینک های سایت زیاد باشد، پیج رنک کلی شما بیشتر می شود.

گوگل الگوریتم های خود را برای جلوگیری از وب سایت های اسپم و ارائه محتوای با بهترین کیفیت به کاربران نهایی خود به روز می کند. گوگل براساس الگوریتم نسبتا پیچیدهای رتبهی هر مطلب در عبارات کلیدی مختلف را تعیین میکند. تغییرات مداوم الگوریتمهای گوگل و همچنین به روزرسانی تکنولوژی باعث میشود تا تکنیکهای مناسب امروزی چند سال دیگر حتی نقش تخریب کننده رتبه سایت را داشته باشند؛ مانند چگالی کلمات کلیدی که تاکنون بارها در خصوص آن مقالاتی نوشته یا صحبتهای فراوانی شده است. چند روز طول میکشه تا گوگل مقالتون رو ایندکس کنه و تو نتایج جستجو شناخته بشین. سئو کلاه سفید به معني فريب يا دستکاري موتورهاي جستجو و يا کاربران نيست. بررسی مزایا و معایب استفاده از سئو کلاه سفید نشان می دهد که در برابر مزایای آن از معایبی نیز برخوردار است. مفهوم محبوبیت محلی به این معناست: اگر وب سایت شما در خصوص یک موضوع خاص صحبت می کند برای مثال مانند وب سایت سئوکار که فقط در خصوص سئو و بهینه سازی وب سایت مطلب می نویسد، لینکهایی که به این خاطریعنی یکتا بودن موضوع محتوا دریافت می کنید، به مراتب ارزش بیشتری از لینکهایی دارد که به خاطر خبرهای گوناگون از وب سایت خود دریافت می کنید.